Avviser innsigelsen fra Fylkesmannen:

Sanner sier ja til utfylling i Brekstadbukta

- Vi har lyttet til kommunens behov, sier statsråd Jan Tore Sanner til Fosna-Folket. Han betegner striden om Brekstadbukta som en krevende sak å avgjøre for departementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har i dag gitt Ørland kommune medhold i striden om utbyttelsen av Brekstadbukta.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent utvidelsen av næringsområde i Brekstadbukta. Godkjenningen er i tråd med planen som Ørland kommune har vedtatt, men som ble oversendt Sanners departement etter innsigelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

- Vi har lyttet til kommunens behov for næringsareal, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan sikres, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utfylling i to trinn

Ørland kommune satser på næringsutvikling, ikke minst som følge av etableringen av kampflybasen for F-35, og har vedtatt en områderegulering som åpner for utvidelse av Brekstadbukta næringsområde ved utfylling i sjøen. Næringsområdet skal utvikles i to trinn. Det første trinnet skal avsluttes med en gang- og sykkelveg mellom Brekstad sentrum og friområdet Bruholmen. Det andre trinnet i utfyllingen skal avsluttes med flomvoll mot sjøen og turveg på toppen.

Fylkesmannens innsigelse

I innsigelsen mot kommunens plan la fylkesmannen vekt på at Brekstadbukta har stor verdi som raste- og oppholdsområde for fugl, og at bukta er et viktig natur- og friluftsområde for Brekstad by. Fylkesmannen mente også at kommunen har god tilgang til næringsareal andre steder.

LES OGSÅ: Megling dagen før ordførerskiftet

-   Ørland kommune har en krevende arealsituasjon med mye dyrket mark, våtmarksområder av nasjonal og internasjonal betydning, kulturminner av nasjonal verdi og den nye kampflybasen med støysoner. Dette innebærer at kommunen må ha et langsiktig perspektiv i arealplanleggingen, og utnytte godkjente byggeområder effektivt, sier Sanner.

Detaljert planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt avgjørende vekt på kommunens ønske om å legge til rette for utvidelse av næringsområdet, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan ivaretas ved en miljøundersøkelse og detaljert planlegging av trinn 2.

Miljøundersøkelsen skal dokumentere fuglenes bruk av Brekstadbukta etter utbygging av trinn 1, og gi grunnlag for endelig utforming og vilkår for gjennomføring av trinn 2.

- En krevende sak

Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse er for øvrig i tråd med anbefalingen fra Klima- og miljødepartementet, som for kort tid siden konkluderte med at samfunnsnytten ved en utfylling veide tyngst i saken.

- Det har tatt tid å avgjøre innsigelsen i denne saken. Skulle du sett at saken haddde vært avsluttet på et tidligere tidspunkt?
- Vi har i løpet av de siste tre årene kortet ned behandlingstiden av innsigelsessaker med seks måneder. Så er det noen saker som er mer krevende enn andre. Dette har være en krevende sak, sier Sanner.