Fosen-bonde vant bondeprisen

Eivind Myklebust fra Rødsjøen i Rissa blir tildelt bondeprisen for 2016.

Eivind Myklebust er vinner av bondprisen 2016.  Foto: Arkiv

Nyheter

- Jeg er stolt og ydmyk over å få en sånn pris. Jeg vet at det var mange gode kandidater. Jeg fikk høre at jeg var nominert tidligere i høst, men jeg trodde ikke at jeg skulle vinne frem. Dette er noe jeg tar med meg videre, sier prisvinneren når Fosna-Folket tar kontakt.

Deles ut til forbilder

Det er Sør-Trøndelag landbruksfellesskap som deler ut prisen. Landbruksfellesskapet ble startet allerede i 1830, men siden 2002 har formålet vært å fremme landbruket i Sør-Trøndelag og virksomhet knyttet til dette.

«Bondeprisen er en hedersbevisning til bønder, som gjennom målrettet utnytting av gårdens ressursgrunnlag, framstår som forbilder for dem som vil bygge og bo i bygde-Norge», heter det i en pressemelding fra Sør-Trøndelag landbruksfellesskap.

Myklebust får prisen tildelt på bondelagets fellessamling den 15.- og 16. november.

- Spark i «rævva»

Rissa-bonden Myklebust har de siste årene vært særlig engasjert i debatten om skadefelling av kongeørn. Selv har Myklebust i flere år hatt svært høye årlige tapstall av sau og lam. Flere av lammene er gjennom et forskningsprosjekt dokumentert drept av kongeørn. Myklebust sier at prisen engasjerer ham til å fortsette arbeidet.

- Dette gir meg et spark i «rævva».  

- Det er motiverende?

- Ja, det motiverer meg til å jobbe enda mer for det jeg har jobbet med tidligere, sier han.

Begrunnelsen

Her er hele begrunnelsen til juryen:

«Eivind forpaktet familiebruket fra sine foreldre i 1987. Familien overtok bruket i 2002.

På eiendommen er det 2 våningshus, fjøs og maskinhus. Egne arealer utgjør 45 dekar fulldyrka jord, 1200 dekar produktiv skog og 7000 dekar utmarksbeite. Det leies i tillegg 140 dekar fulldyrket areal. Det er beiterett i Statskog i tillegg til egen utmark.

Familien Myklebust omfatter Eivind, samboer Mariann Berget og barnet Leander 10 år. Bruket ligger i Rødsjø i Rissa kommune.

Satser på gårdsbruket

Det var generasjonsskifte på gang på mange bruk i Røsjø-grenda de første åra etter årtusenskiftet. Samtidig var det stor pessimisme som smittet over på den nye generasjonen. Eivind jobbet på Nortura sitt anlegg på Fosen fra 1991, samtidig som han hadde 50 vinterfôra sau. I 2008 ble det bestemt at Nortura skulle legge ned anlegget på Fosen. Alle ble tilbudt sluttpakke eller å arbeide på det nye anlegget i Malvik.

Samme året kom det et par flyttende fra Trondheim og overtok en slektsgård i bygda. De hadde bestemte seg for å satse stort på gris, noe som medførte store investeringer, men de var full av optimisme. Familien Myklebust fikk etter hvert god kontakt, og optimismen smittet over på dem. De bestemte seg ganske snart på å satse på gårdsdrift i stedet for at Eivind skulle pendle til Malvik. Det ble bygd nytt fjøs i 2009 til 250 vinterfôra sau. Hittil er besetninga bygd opp til ca. 200 vinterfôra sau, som består av Norsk kvit og litt utgangersau. De har prøvd forskjellig raser for å redusere tap på utmarksbeite, uten særlig virkning.

Når det er på det mest hektiske på gården, som våronn, lamming, sanking mm tar begge to fri fra jobb.

Gården drives for fullt i dag og i tillegg drives et tankbilfirma med distribusjon av drivstoff. Firmaet har 3 ansatte. Videre drives en bensinstasjon som ligger i Rødsjøen.

Mariann jobber i lokalavisa Fosna-Folket, som markedskonsulent i 80 % stilling.

Bondekaffe

Familien Myklebust hadde hele tiden god kontakt med Remi og Kirsti Angell som bygde ut for gris. De ble etter hvert enige om å spre optimismen de hadde til flere i bygda. De inviterte derfor alle potensielle til et møte som fikk navnet «Stjørna Bondekaffe uten kårkaill». Det ble et meget positivt møte, hvor det ble bestemt at de skulle arrangere en felles busstur for å se på ulike fjøs og produksjoner.

De kontaktet Rissa Utvikling om økonomisk støtte. De var veldig positiv til tiltaket og støtte ble innvilget. Turen gikk til Innherred med 6 fjøsbesøk og overnatting på Jegtvolden Fjordhotell med sosialt samvær. I løpet av denne turen bestemte 3 stk. seg for å satse på gårdsdrift. Det ble ammeku for en, en med sau og en med melkeproduksjon.

Det er i dag gjort store innvesteringer i landbruket i bygda, og all dyrkajorda drives, i tillegg til mye beiting i utmarka. Etter hvert er det blitt mange forskjellige produksjoner bl.a. gris, sau, ammeku, melk, lokalmatproduksjon, gårdsturisme og Inn på tunet.

I dag er det12 gårdsbruk som er medlemmer i «bondekaffen». Det er møte hver første torsdag i måneden fra september til juni. Da treffes de for sosialt samvær med mye faglig stoff. De inkluderer også resten av bygda med forskjellige arrangement, som grillfester, barnas dag mm. Skolen og barnehagen har også avtaler om gårdsbesøk.

Dette er meget positive tiltak for å få et godt og trygt miljø blant brukerne. De har også vært opptatt av å inkludere samboere/ektefeller i bondekaffen. Tiltaket har blitt lagt merke til over hele landet, og Eivind har reist rundt og holdt foredrag på forskjellige steder om aktiviteten og optimismen i bygda.

Rovdyr.

Sauenæringa i kommunen har hatt stor vekst de siste årene, men har også hatt store tap, spesielt til kongeørna.

Eivind synes det var svært trist med tap på mellom 25 og 30 % til kongeørna. Han ble derfor sterkt engasjert og etter stort trykk på denne problematikken i nesten 10 år, fikk han endelig på plass et forskningsprosjekt i Midt-Norge. Prosjektet omhandler tapsårsaker i beiteområder og kongeørna som skadevolder. Dette har ført til et stort engasjement rundt kongeørnproblematikken. Eivind har blitt invitert på møter og konferanser for å orientere om prosjektet og resultatene så langt.

Prosjektet og problematikken ble også behandlet i Stortinget i mai 2016. Her ble det vedtak om videreføring av prosjektet for å få mer kunnskap om kongeørna som skadevolder, samt vedtak om å se på forvaltninga av kongeørn bl.a. for å få på plass et bestandsmål for arten.

Vedtaket medfører at det skal bli enklere å ta ut skadeindivid i aktuelle områder med store tap til kongeørn.

Eivind Myklebust er også aktiv i organisasjonslivet i bygda og i fylket. Her nevnes bl.a.:

Leder i Rissa sau og geit 8 år.

Styremedlem i Sør Trøndelag sau og geit 4 år.

Leder Rissa beitelag

Kommunestyrerepresentant for Senterpartiet.

Det engasjementet som Eivind Myklebust har for landbruket og bøndene i bygda si gjør han til en svært verdig vinner av årets Bondepris».