– Vil påvirke kystlandskapet

Fosen Naturvernforening har kommet med sine merknader til det planlagte skjellanlegget i Stramen i Åfjord.

  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Norgeskjell AS søker ny lokalitet ved Straumen. Saken er lagt ut til offentlig høring, og så langt har en av naboene til anlegget kommet med sine merknader. De viser i sitt brev til kommunen til søknaden der bedriften ønsker å legge ut det 40 dekar store anlegget.

Supplerende utredninger

Det er Ann Kari Ulveseth fra Naturvernforbundet som har ført merknadene i penna. Hun viser til forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorloven. De mener det må foretas en konsekvensutredning og at
følgende tema må utredes: Naturmangfold, friluftsliv, landskap og forurensning.

– For disse tiltakene kan det stilles krav om supplerende utredninger dersom tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skriver Ulveseth. Det pekes på at tiltaket vil kunne komme i konflikt med naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv. Nærmere bestemt friluftsområdet Selnes2 - strandsone med tilhørende sjø og vassdrag.

– Lokalitet Straumen vil, så vidt vi klarer å se, overlappe med dette kartlagte friluftsområdet fra 2014. Dette er uheldig - dette området er allerede avsatt til friluftsliv - det er allerede disponert til noe annet enn
skjelloppdrett. Her må konsekvensene for friluftslivet i det aktuelle området kartlegges. I den sammenheng må også det visuelle vurderes - et skjellanlegg vil klart påvirke det fine kystlandskapet på en negativ måte, skriver klager.
 

Naturtyper

Lokalitet Straumen vil overlappe med den viktige naturtypen «Sterke tidevannsstrømmer» med områdenavn Ytre Åfjorden. Klager uttrykker bekymring for naturtypen Lauvøya - «Bløtbunnsområder i strandsonen» som vil ligge i fjæra rundt lokaliteten Straumen.

– Vil en etablering av et blåskjellanlegg her påvirke disse naturtypene på noen måte, spør klageren.
Naturvernforbundet viser til Norgeskjell AS på si heimeside på Internett.

«Skjellanleggene er ikke bare hjem for blåskjell, men blir ofte et levested for en rik variasjon av arter som børstemark, tare, tunikaterog fiskeyngel. Det samler seg ofte mye fisk i og under skjellanleggene, hvor de finner
skjulested og mat. Blåskjellanlegg vil slik sett bidra positivt til artsmangfold, økologi og fiskeproduksjon lokalt».  –Med andre ord vil dette si at etablering av et blåskjellanlegg vil endre/forstyrre den lokale balansen mellom artene. Hvordan vil dette påvirke de nevnte naturtypene? Dette må en ha klarhet i før en eventuelt etablerer anlegget, heter det i brevet.

Skadefugl

Ærfugl og andre rødlistede sjøfugl som havelle, sjøorre og alke finnes i området. Klager viser til at det kan oppstå konflikter mellom fugl, særlig ærfugl, og dyrking av blåskjell fordi fugl beiter på skjellene.

– Dette må unngås både for fuglenes beste og skjelldyrkernes beste. Ifølge NINA Rapport 110 «Konflikter mellom ærfugl og blåskjeldyrking» er det viktig at kommuner i sin planlegging av områder til skjelloppdrett
gjør undersøkelser over forekomst av ærfugl i forkant og legger oppdrett til områder der det er
naturlig lite ærfugl.

– Vi kan ikke se av de fremlagte dokumenter at denne problemstillingen er vurdert slik at her bør en nærmere kartlegging gjøres, anføres det videre.

Avfall

Naturvernforbundet etterlyser også informasjon om hvordan Norgesskjell AS har tenkt å håndtere blåskjellavfallet som et slikt anlegg vil generere. Avfallet vil her bestå av kasserte skjell, tang og annet organisk materiale.

Ifølge «Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.» § 7 skal det i vurdering av smittefaren legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg.

– Det er grupper av blåskjellanlegg fra før i Åfjorden og denne avstanden bør være på minimum to km - helst fem kilometer, skriver forbundet i sin merknad.
 

Herreløs tamp

Videre påpekes det i merknaden at ved eventuell konkurs, kan situasjonen knyttet til de eierløse blåskjellanleggene bli krevende. Det gjelder både for vertskommunen, for folk som ferdes og for andre brukere av kysten. I «Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret7» § 10a sies det mellom annet av denne grunn at søknaden om tillatelse til akvakultur av blåskjell skal inneholde dokumentasjon som viser en økonomisk forsikring som skal sikre opprydding av anlegget.

– Vi ser at det i søknaden vises til en garanti for opprydding ved opphør av drift. Dette lover godt - uten at vi har hatt tilgang til disse vedleggene til søknaden.

Frykter parasitt etter utsetting av danske blåskjell

Norgeskjell i Åfjord satte ut 20 - 30 tonn importerte blåskjell fra Danmark i sjøen i Åfjord. I verste fall kan blåskjellene ha tatt med seg en parasitt som kan ta knekken på norsk flatøsters.
Voldtekt av fjordene

Oddmund Kjørum fortsetter sin kamp mot forsøpling av fjordene. Han er svært skeptisk til at private aktører beslaglegger stadig større sjøarealer på bekostning av allmenn bruk. Den pensjonerte marineoffiseren mener at gjennom å gi bort konsesjoner privatiseres allmenningen. Mulighetene for fiske og ferdsel langs kysten forringes.