– Lite trulig med kulturminner

– Vi kjenner, fra våre kilder, ikke til tilstedeværelse av kulturminner under vann i det omsøkte området, skriver vitenskapsmuseet om det planlagte havneanlegget i Åfjord.
Nyheter

Det er seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved saksbehandler Fred Skoglund som har sett på søknaden fra Multiconsult ASA. De har bedt om en marinarkeologisk uttalelse til søknaden om ny kai på Monstad.

Kulturminner

Saken er behandlet med bakgrunn i Lov om Kulturminner. Multiconsult søker på vegne av Fosen Vind DA. Tiltaket er ei ny djuvasskai ved Østre Strandauneskjær på Monstad i Monstadbukta.

Kaia ønskes etablert for å kunne ta imot vindmølledeler til vindmølleparkene i kommunen. Det skal fylles ut og mudres for at det skal bli djupt nok foran kaia. En grabb på en lekter skal mudre opp og dumpe massen i et lokalt deponi litt lenger uti fjorden.

Uproblematisk

Når det gjelder faren for å ødelegge kulturminner, skriver saksbehandler at det ikke er særlig sannsynlig. Samtidig påpeker han at området ikke har vært undersøkt med tanke på påvisning av kulturminner, slik at det ikke kan utelukkes.

– Men vår oppfatning er at det er mindre trolig. Av den grunn mener vi det ikke er nødvendig med gjennomføring av en marinarkeologisk undersøkelse i forkant av tiltaket, skriver saksbehandleren.

Meldeplikt

Utover å minne om meldeplikten, har NTNU dermed ingen anmerkninger til tiltaket.

Meldeplikta innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale under vann, som kan være vernet eller fredet etter loven, (keramikk, glass, vrakdeler, etc eldre enn 100 år), må arbeidet straks stanses. NTNU Vitenskapsmuseet skal varsles. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.

NTNU ber derfor om at dette forbeholdet blir tatt med i bestemmelsene: «Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml §14 eller §4, skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående».


Frykter dødelige konsekvenser av mudring

Fosen Vind DA har søkt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om tillatelse til mudring og dumping i forbindelse med arbeid på ny kai på Monstad i Åfjord.Derfor ble ny vei vinn-vinn

Ny fylkesvei 723 gjør at Fosen Vind AS slipper å bygge ny dypvannskai i Stoksund.