Jurist mener rådmannens millionfallskjerm kan være gyldig

Advokat Per Magne Kristiansen, partner ved Advokatfirmaet Elden DA, mener Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik har en god sak når han hevder at den gullkantede arbeidsavtalen fra juni 2015 er gyldig.

Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik sammen med ordfører Steinar Saghaug (H) under formannskapsmøtet torsdag sist uke.   Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Advokat Per Magne Kristiansen ved Advokatfirmaet Elden DA.  Foto: Moment studio

Tidslinje
 • 1. november 2013: Kai Terje Dretvik starter i jobben som Leksvik-rådmann og tar over en kommune på ROBEK-lista. I løpet av kort tid får han snudd kommuneøkonomien fra driftsunderskudd til overskudd.
 • Mars 2015: Leksvik og Rissa enige om en intensjonsavtale om sammenslåing. Rissa-rådmann Vigdis Bolås og Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik avgjør seg imellom at Bolås skal bli rådmann og Dretvik kommuneadvokat i en eventuell ny kommune.
 • 23. juni 2015: Daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn Winge (H) skriver under kontrakten som blant annet gir Kai Terje Dretvik tre årslønner i etterlønn dersom han slutter som Leksvik-rådmann og fire årslønner i etterlønn dersom han slutter som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Samtidig oppjusteres Dretviks årslønn fra 880 000 kroner til 930 000 kroner.
 • 25. juni 2015: Fellesnemda for Indre Fosen kommune velger Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik til kommuneadvokat i den sammenslåtte kommunen. Vigdis Bolås velges som fremtidig rådmann.
 • 14. september 2015: 949 leksværinger stemmer for og 949 imot sammenslåing med Rissa. Dødt løp.
 • 21. desember 2015: Leksvik kommunestyre vedtar med 16 mot 9 stemmer å slå sammen Leksvik med Rissa.
 • April/mai 2016: Nåværende Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) blir kjent med Dretviks millionavtale fra juni 2015.
 • Mai 2016: Ordfører og rådmann i Rissa informeres om avtalen som også omhandler Indre Fosen kommune.
 • Juni 2016: Kontrollutvalget i Leksvik har møte der det avdekkes avvik i forhold til hvordan rådmannslønnen har blitt forhandlet og justert i kommunen.
 • Sommeren 2016: Tre politikere får av formannskapet i oppdrag å forsøke og forhandle frem en ny arbeidsavtale med Dretvik. Partene blir ikke enige. Til slutt får partene landet en permisjonsavtale.
 • 30. august 2016: Leksvik kommune sender ut pressemelding om at rådmann Kai Terje Dretvik går ut i permisjon fra 15. september 2016 til 31. desember 2017. Formålet med permisjonen oppgis å være at Dretvik skal ta opp juridiske fag for å forberede seg til sin fremtidige jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.
 • 1. september 2016: Leksvik formannskap vedtar enstemmig Kai Terje Dretviks permisjonssøknad som gir ham full rådmannslønn i permisjonstiden. Dretviks årslønn er på 930 000 kroner. Permisjonsavtalen avklarer ikke hvorvidt millionavtalen fra juni 2015 er gyldig eller ugyldig.
 • 1. september 2016: Fosna-Folket forteller i et større oppslag om den hemmelige millionavtalen fra juni 2015 og bakgrunnen for rådmannens permisjonssøknad. Saken blir offentlig kjent.
 • 6. september 2016: Formannskapet i Leksvik har nytt møte. Senterpartiet foreslår at kommunen heller forhandler med rådmann Dretvik om en sluttavtale. Sps forslag får ikke flertall, og rådmannens permisjonsavtale blir stående.
 • 15. september 2016: Leksvik kommunestyre vedtar rådmannens permisjonsavtale. Forutsetningen er at millionavtalen fra 23. juni 2015 legges til side, noe rådmann Dretvik ifølge ordfører Saghaug har godtatt.
 • 15. september 2016: Både Rissa og Leksvik kommunestyre vedtar at Rissa-rådmann Vigdis Bolås blir rådmann i 50 prosent stilling i Leksvik og 50 prosent stilling i Rissa fremt til sammenslåingen trer i kraft 1. januar 2018.
 • 15. september 2016: Leksvik kommunestyre ber kontrollutvalget iverksette gransking av millionavtalen. Anbefaler kontrollutvalget å søke ekstern bistand.
 • Høsten 2016: Både personalsjef Kristin Andreassen og kommunalsjef for oppvekst og kultur i Leksvik Sissel Blix Aaknes sier opp jobben. Begge uttrykker senere støtte til rådmann Kai Terje Dretvik. Personalsjef Andreassen kritiserer politisk ledelse i Leksvik.
 • Oktober 2016: Revisjon Midt-Norge IKS får oppdraget med å granske rådmannsavtalen av 23. juni 2015.
 • 27. oktober 2016: Rådmann Vigdis Bolås presenterer ledergruppa i nye Indre Fosen kommune. Ingen fra ledergruppen i Leksvik kommune er med i den nye ledergruppa. Det var kun konkurranse om to av stillingene, og der ble Rissa-lederne foretrukket.
 • 10. november 2016: Leksvik kommunestyre bevilget inntil 150 000 kroner til gransking av millionavtalen av 23. juni 2015.
 • 30. desember 2016: I et intervju med Fosna-Folket, bekrefter både Dretvik, Winge og Strøm at mener avtalen av 23. juni 2015 ble brukt som et slags beleielig middel for å bli kvitt rådmann Dretvik.
 • 25. januar 2017: granskingsrapporten fra Revisjon Midt-Norge IKS konkluderer med at avtalen av 23. juni 2015 er å anse som ugyldig og at den er ugyldig inngått. I den samme rapporten går det frem at Dretvik fortsatt mener avtalen er gyldig og at han mener han ikke har sagt ifra seg rettighetene i den.
 • 9. februar 2017: Fellesnemnda for Indre Fosen vedtar at den nye kommunen ikke skal ha en kommuneadvokat.
 • April 2017: Dretvik og Leksvik kommune blir enige om en avtale som får en slutt på hele saken. Leksvik kommune betaler Dretvik 1,1 millioner kroner i sluttvederlag.

Rådmann Dretvik og politisk ledelse i Leksvik kommune er uenige om hvorvidt denne avtalen er gyldig.  Foto: Skjalg Ledang

Nyheter

- Når rådmannen sitter der og skal forhandle frem en avtale med ordfører og varaordfører, da må rådmannen kunne gå ut ifra at ordføreren og varaordføreren har skaffet seg de nødvendige fullmaktene for å inngå avtalen. Alternativt får de ta forbehold om kommunens godkjenning, sier han.

Kristiansen har mye erfaring i saker om arbeidsrett og arbeidsavtaler.

Strid om kontrakt

Det var 23. juni 2015 at Leksvik-rådmann Dretviks lukrative arbeidsavtale ble underskrevet. Avtalen gir Dretvik rett på blant annet tre årslønner i etterlønn dersom han slutter som rådmann i Leksvik og fire årslønner i etterlønn dersom han slutter som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Det var daværende ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn Winge (H) som skrev under avtalen på vegne av Leksvik kommune. I henhold til Leksvik kommunes delegasjonsreglement er det politisk forhandlingsutvalg som skal forhandle lønn med rådmannen. Verken Strøm eller Winge hadde fullmakt til å inngå en arbeidsavtale med rådmannen.

Dagens Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) sier de har fått arbeidsavtalen vurdert av jurist og at avtalen er å regne som ugyldig. Ifølge Saghaug og varaordfører Bjørnar Buhaug i Leksvik, er rådmann Kai Terje Dretvik av den oppfatning at avtalen av juni 2015 fortsatt er gyldig. Permisjonsavtalen som nå er inngått mellom Leksvik kommune og rådmannen, gir etter det Fosna-Folket kjenner til ingen avklaring rundt hvorvidt rådmannens gullkantede arbeidsavtale fra juni 2015 er gyldig eller ikke.

Dersom rådmann Dretvik har rett i at millionavtalen er gyldig, risikerer Leksvik kommune i ytterste konsekvens å måtte betale ut Dretvik med flere millioner kroner. Om permisjonsavtalen blir godkjent i kommunestyret, er Dretvik allerede sikret 1,2 millioner kroner i lønn i permisjonstiden. Dersom rådmannen i tillegg slutter i jobben like før sammenslåingen av Rissa og Leksvik trer i kraft, har han ifølge avtalen av juni 2015 krav på tre års etterlønn. Det vil si rundt 2,8 millioner kroner.

Les hele avtalen fra 23. juni 2015.

- Kommunens problem

Fosna-Folket tok onsdag kontakt med flere norske advokater som har spesiell kompetanse på arbeidsrett og arbeidsavtaler. Flere syntes det var en vanskelig sak å vurdere på stående fot, men advokat Kristiansen ved Elden DA mener rådmann Dretvik har en god sak. At daværende ordfører og varaordfører handlet i strid med kommunens delegasjonsreglement, mener Kristiansen er kommunens problem.

- Rådmannen må kunne gå ut ifra at ordfører og varaordfører har fullmakt til å forhandle arbeidsavtalen. Det er ikke rådmannen som arbeidstaker sitt ansvar å undersøke om ordfører og varaordfører har fullmakt. Om kommunen kommer i ettertid og sier at avtalen er inngått i strid med delegasjonsreglementet, så er det kommunens problem. Rådmannen kan bare si «det er ikke min feil». Jeg mener dette er ganske greit. For kommunen vil arbeidsavtalen være bindende, mener advokaten.

- Mer innfløkt

Arbeidsavtalen fra juni 2015 har to deler, der del to omhandler Dretviks fremtidige arbeidsforhold som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Avtalen ble inngått bare dager etter at fellesnemda for Indre Fosen hadde vedtatt at Dretvik skulle bli kommuneadvokat i den nye kommunen, men Rissa og Leksvik kommuner var på det tidspunktet ikke vedtatt sammenslått. Advokat Kristiansen synes det er litt mer problematisk å gi et klart svar rundt hvorvidt denne delen av Dretviks arbeidsavtale er gyldig.

- Dette er mer innfløkt. Jeg vil ikke være så bombastisk her. Til det vet jeg for lite om faktum. Men når rådmannen, ordføreren og varaordføreren setter seg ned i et møte hvor agenda er å forhandle en kontrakt, må rådmannen etter min mening kunne gå ut ifra at ordfører og varaordfører har nødvendig hjemmel til å forhandle og inngå kontrakt både for Leksvik og for Indre Fosen, svarer advokaten.

Når Fosna-Folket opplyser Kristiansen om fallskjermene som ligger i Dretviks arbeidsavtale, sier han følgende:

- Det er ikke noe forbud mot å inngå gode kontrakter, svarer han.

Kristiansen understreker likevel at de grunnleggende avtalerettslige prinsipper alltid vil gjelde.

- Åpenbart urimelige avtaler kan alltid evalueres i ettertid, men da er det avtalens innhold som evalueres – ikke om avtalen er gyldig eller ikke, påpeker den erfarne juristen.

- Ikke bekymret

Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) sier imidlertid at han føler seg helt trygg på at avtalen av 23. juni 2015 er ugyldig. Han påpeker at både politisk forhandlingsutvalg og Leksvik formannskap har kjent den ugyldig.

- Leksvik kommunes juridiske rådgiver mener helt klart at avtalen er ugyldig. De som inngikk kontrakten hadde ikke fullmakt til å inngå den. I delegasjonsreglementet som igjen er forankret i kommuneloven, står det at det er politisk forhandlingsutvalg som skal forhandle lønn med rådmannen. Dette er et brudd på delegasjonsreglementet. De som inngikk avtalen hadde heller ingen myndighet eller fullmakt til å inngå en arbeidsavtale for Indre Fosen kommune.

- Advokat Kristiansen mener det ikke er rådmannens ansvar å undersøke at ordfører og varaordfører har skaffet seg fullmakt?

- I dette tilfellet er rådmannen selv jurist og er øverste administrative leder i kommunen. Hadde det vært en underordnet, kunne man kanskje sagt at vedkommende handlet i god tro, men i dette tilfellet holder ikke det. Rådmannen må kjenne delegasjonsreglementet og vite at slike viktige reglement helt åpenbart må følges.

- Så du er ikke redd for at dere gir rådmannen 1,2 millioner kroner i lønn i permisjonstiden. Så slutter rådmannen i jobben like før sammenslåingen trer i kraft og krever tre årslønner i etterlønn i tillegg?

- Nei, det er jeg ikke bekymret for. Det tror jeg i så fall vil bli en utrolig tung sak for ham, svarer Saghaug.

Ville sikre seg

Rådmann Kai Terje Dretvik ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Han sa imidlertid til Fosna-Folket torsdag forrige uke at han sikret seg avtalen i juni 2015 i tilfelle hans nye jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune skulle henge i en tynn tråd. Dretvik påpekte at det ikke er vanlig at mindre kommuner har egen kommuneadvokat, og at stillingens hans fort kunne bli truet etter et par år. Leksvik-rådmannen mener ikke man skal tolke avtalen slik at Dretvik bare kunne slutte på dagen som kommuneadvokat, og få med seg 3,7 millioner kroner i fallskjerm.

- Det er ikke slik at jeg skal begynne i en ny jobb på mandag. Så på tirsdag finner jeg ut at jeg ikke orker dette og hever en to, tre millioner. Det er ikke det som er tanken. Dette er en todelt avtale der del én går på mitt arbeidsforhold med Leksvik kommune og del to går på mitt mulige fremtidige arbeid som kommuneadvokat i Indre Fosen. Og den siste delen må jo godkjennes i fellesnemda og eventuelt reforhandles hvis det ikke er akseptabelt. Men det ligger en mal der som fellesnemda må ta stilling til, svarte Dretvik.

LES RÅDMANNENS TILSVAR.

LES STRØMS TILSVAR.