- Felling av individer som ikke kan knyttes til skade er meningsløst

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er dypt skuffet og sjokkert over vedtaket om å legge til rette for å skyte kongeørn på Fosen og i Troms.

Kongeørn på rådyrkadaver, Sørdalen, Åfjord.  Foto: Arne Hugdal

Kjetil Solbakken påpeker at det er mange andre viktige tapsårsaker for sau i det aktuelle området i Rissa som ikke har noe med kongeørn å gjøre og som til sammen står for et svært stort tap.  Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Nyheter

Foreningen understreker at kongeørna er en kritisk viktig del av en levende natur, og mener den ikke er et vesentlig problem for norsk beitenæring, selv om den gjøres til en syndebukk.

- Lave bestander får konsekvenser

- Toppredatorer er kritisk viktige elementer i funksjonelle økosystemer. Lave bestander eller utryddelse av toppredatorene får konsekvenser for naturen langt utover bortfallet av deres tilstedeværelse. Kongeørna er en av få slike predatorer som fortsatt har en god bestand i Norge, og vi trenger å beholde det slik, sier Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Det er urovekkende at Stortinget baserer seg på et så spinkelt grunnlag som dette notatet fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) er, da det finnes så mye annen fagkunnskap som gir andre konklusjoner, mener han.

LES MER: Stortinget åpner for felling av Fosen-ørn

- Notatet åpner for flere andre konklusjoner enn å skyte ørn. Mattilsynet kunne for eksempel vurdert å innføre beitenekt på dyrevelferdsmessige grunner, da tapet til sykdom og andre årsaker er omfattende. Det gjenstår mye arbeid før endelig konklusjon kan trekkes i Rissa, og NINA har enda ikke presentert sin fagrapport fra undersøkelsene, sier Solbakken.

Mange viktige tapsårsaker

Selv om kongeørna ble utryddet fra Norge, ville det knapt bli merkbart mindre tap av sau og rein, mener foreningen. Solbakken  påpeker at det er mange andre viktige tapsårsaker for sau i det aktuelle området i Rissa som ikke har noe med kongeørn å gjøre og som til sammen står for et svært stort tap, eksempelvis parasitter, romeforgiftning (alveld) og ukjente dødsårsaker som ikke knyttes til rovdyr.

- I Rissa-prosjektet fremkommer det at mye av tapet til kongeørn er sent i sesongen i juli. Dette er svært oppsiktsvekkende, da lammene er store på denne tiden og egentlig nokså uegnet som byttedyr for kongeørn dersom de er ellers friske, forteller Solbakken.

Et slikt skadebilde er ikke kjent ellers, og må ses i sammenheng med den nokså omfattende dødeligheten til parasittsykdommer og romeforgiftning, mener han.

- Svært syke eller døende dyr har dermed vært hyppig forekommende i beiteomrpådet. Dersom slike blir tatt av kongeørn vil det være meningsløst å legge all skyld for disse dødsfallene til kongeørna. At predatorer tar sykeog svake er naturens lov, sier Solbakken.

- Mangel ved undersøkelsene

- Tap av lam til rødrev er ikke spesielt undersøkt i undersøkelsen, da dette ikke gir skadeerstatning. Rev er ikke fredet rovvilt. Rødrev er vanlig i området og er kjent som en predator på lam. Dette er en mangel ved undersøkelsene, forklarer han.

Kongeørna får skylden for en mer sammensatt tapssituasjon som man ikke har kommet til bunns i. Det er en kritisk mangel i det såkalte Rissa-prosjektet at sauekadaver ikke er veterinær/medisinsk undersøkt, mener NOF.

- Dette kunne bidratt til mer sikker kunnskap om dødsårsaker og sykdom hos dyrene. Arbeidet som er gjort av Statens Naturoppsyn med skadedokumentasjon er ikke tilstrekkelig for å komme til bunns i situasjonen, sier Solbakken.

Har startet underskriftskampanje

Påstanden om at det har blitt mer kongeørn i Norge er feil; bestanden er stabil og den kan ikke bli særlig større, i følge NOF.  Foreningen påpeker at dreping av rovfugl er uakseptabelt i hele Europa, og mener skyting av kongeørn vil være svært dårlig norgesreklame som kan gi negatve ringvirkninger for norsk reiseliv.

De har også lansert en underskriftskampanje om saken:

https://www.causes.com/campaigns/101784-ikke-drep-kongeorna-don-t-kill-golden-eagles-in-norway

Den har fått 5000 signaturer siden fredag, opplyser Solbakken.

- Stor medfølelse for dyreeierne

- NOF har stor medfølelse for dyreeiere som mister dyr på beite. Det er en krevende situasjon. Samtidig er vi opptatt av at kongeørna ikke skal få mer skyld enn den fortjener, sier Solbakken.

Det finnes allerede er ordning der man kan få skadefellingstillatelse på skadegjørende individer av kongørn som gjør stor skade. Dette er et fullgodt virkemiddel, mener Solbakken.

- Vi har akseptert at dette kan skje. Felling av individer som ikke kan knyttes til skade er derimot helt meningsløst, da det ikke vil ha noen effekt for å begrense skadesituasjonen, sier Solbakken.