Flertall for å felle Fosen-ørn

Kongeørn er beviselig en betydelig skadegjører på lam i Rødsjø-området på Fosen. Nå vil Stortinget redusere antall aggressive kongeørn på Fosen.

Illustrasjonsbilde av kongeørn.  Foto: NTB/Wikimedia commons

Nyheter

Saken ble behandlet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget tirsdag. Senterpartiet fremmet et forslag. Fremskrittspartiet og Høyre Høyre og FrP fremmet egne merknader.

– Høyre og FrP ver eldig glade for at de andre partier støttet våre merknader. Det er svært viktig for å få enda mer tyngde i saken, sier Høyres Tohild Aarbergsbotten. Hun har sammen med Fremskrittspartiets kommune- og fylkespolitiker, Gunnar Singsaas, fra Åfjord lagt ned mye arbeid for å fremme interessene til beitenæringa i denne saken.

Dokumenterte tap

- Kongeørnen er den farligste predatoren på Fosen. Det er en uholdbar situasjon vi er helt nødt til å få under kontroll, sier stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (FrP).

Fosna-Folket har i lengre tid skrevet om kongeørnproblematikken på Fosen. Gjennom det såkalte Midt-Norge-prosjektet som ble gjennomført i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA), fikk bøndene i Rødsjø-området dokumentert at kongeørnen drepte mange lam i området. I slutten av juli i fjor ga Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skadefellingsløyve på kongeørn i Rødsjø-traktene. Ingen ørn ble felt innen fellingsperioden.

Fredet ørn

Kongeørnen er fredet i Norge.

- Forslaget gjelder lokalt på Fosen og i store deler av Troms fylke hvor kongeørnen er svært aggressiv.  I Troms er kongeørnen et langt større problem for bufe enn hva gaupe og jerv til sammen. Vedtaket gjelder bare for Fosen og Troms. I resten av Norge er kongeørnen fredet, men i disse områdene er den et så stort problem at vi må ta grep. Fremskrittspartiet og dagens regjering står for en politikk hvor vi ønsker å fremme næringsliv og bosetning i hele landet, dette gjelder også i forhold til ulv, jerv, gaupe og bjørn, forklarer Frps Fredriksen.

Basert på forskning

Grunnlaget for beslutningen om å ta ut aggressiv kongeørn, baserer seg på det omtalte forskningsprosjektet som ble utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

- For å sikre mer kunnskap om kongeørn som skadevolder på beitedyr, ber FrP om at prosjektet på Fosen videreføres. Vi vil legge til rette for at det kan tas ut skadedyr, uttaler Fredriksen til Fosna-Folket. 

Fredriksen sier at de vil gå inn for å få til et pilotprosjekt i beiteområdene på Fosen.

- Hvordan skal disse forsøkene utføres i praksis?

- Det må gjøres i samarbeid med med Statens Naturoppsyn (SNO) og de lokale rovviltnemndene. Det må være effektive uttak. Mye av problematikken ligger akkurat der, sier stortingsrepresentanten.

Berømmer sauebøndene

Høyres Torhild Aarbergsbotten opplyser til Fosna-Folket at hun har jobbet iherdig med opp mot politisk ledelse i klima- og miljødepartementet.

– Derfor er jeg svært glad for at vi nå har en så stor enighet i komiteen om at prosjektet på Fosen skal videreføres.  I tillegg er det viktig for oss å få satt i gang et prøveprosjekt med lokal forvaltning av uttak av kongeørn. Kongeørn er en mye større årsak til tap av både lam og reinsdyrkalver, og det er derfor viktig at vi får til en bedre forvaltning av kongeørn på linje med de andre rovdyrene, uttaler stortingsrepresentanten.

Hun sier at om beitenæringen og rovdyr kunne leve i et fellesskap, så må man ha ordninger som tillater at skadegjørere blir raskt tatt ut.

– Jeg ønsker å rette en stor takk til Eivind Myklebust og de andre i beitelaget i Rissa som har stått på for å gi informasjon og jobbet opp mot politikere og myndigheter med mål om å få til en levekraftig beitenæring. Uten deres innsats, så hadde ikke vi politikere blitt så godt kjent med problemstillingene og fått de nødvendige argumenter for å nå frem med saken, sier Aarbergsbotten.

Uttak positivt

Sauebonden selv mener meldinga om at de tre partiene har kommet sammen er godt nytt for beitenæringa på Fosen, både dem som driver med sau og dem som driver med rein.

Samtidig har han ventet på at det skal komme et slikt vedtak.

- Vi må ta vare på næringa vår, sier sauebonden fra Stjørna.

Han bekrefter at undersøkelsene som er gjort viser at om lag hvert tredje lam blir tatt av ørn.  Samtidig mener at når en legger til antallet lam som indirekte blir drept av ørna, får en et høyere tall. Det er funnet lam i vannene med kloremerker og lam som er døde som ikke har fått tatt til seg melk.

Bestandsregulering nødvendig

- Det har ikke skjedd noe med bestandsregistrering siden vi foreslo det. Du må vite hvor mye du kan ta ut, sier Senterpartiets Heidi Greni.

Stortingsrepresentanten påpeker videre at bestanden nå er så stor at du må kunne ta ut ørn forebyggende.

- Det bør gjøres før beitesesongen starter, sier Greni. I Ålen, der hun kommer fra er ikke ørn den største skadegiveren. Der er det jerven som er verst. Men ørn er et økende problem over hele landet. Reindriftsnæringa har tatt det opp som en økende utfordring.

- Uttak må til for at den todelte målsettinga i rovviltforliket skal bli i ivaretatt, sier Greni.