Reineierne på Fosen krever et erstatningsområde, helikopterleie og ei reinflyttebro over riksvei 715

På grunn av forstyrrelsene vil de fleste rein holde seg på god avstand fra anleggsområdet, og reineierne ønsker derfor et erstatningsområde for tapte vinterbeiter. Flere tiltak må gjennomføres på grunn av utestenging fra Storheia i anleggsperioden, mener reineierne.

Reineierne på Fosen krever et erstatningsområde for Storheia.   Foto: Alexander Killingberg

Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsvei med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg planlegges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft

Nyheter

Sett fra utbygger sin side vil det derfor være lite problemer med rein, men sett fra reineierenes side vil det være problematisk da reinen kan bli avskåret fra store beiteområder, heter det i et brev fra advokat Geir Haugen på vegne av Fosen reinbeitedistrikt, Sørgruppen, til utbyggernes advokat.

- Langvarig stopp

Reineierne mener den storstilte vindkraftutbyggingen på Fosen påfører reindriften enorme ulemper. Utbyggingen er allerede i gang med bygging av adkomstveier til Roan vindpark. Utbyggingen av den største parken på Storheia i Åfjord er ventet å ta til i høst. Til sammen 209 vindturbiner skal monteres i fire vindparker på Fosen: Roan vindpark, Kvenndalsfjellet vindpark, Harbakfjellet vindpark og Storheia vindpark.

- Hvis en skal unngå slike beitetap må det være langvarige stopp i anleggsarbeidet. Når det gjelder driving av rein vil det være tilstrekkelig med kortvarige stopp, men disse kan det ikke varsles om lang tid i forveien.Reinens tråkk foregår over lang tid og er derfor vanskelig å forholde seg til, skriver advokat Haugen i brevet.

Ønsker erstatningsområde

Vinterbeitet er omtrent på samme størrelse som planområdet til Storheia vindpark, 40-45 kvadratkilometer.

- Et hovedtiltak bør være at det skaffes et erstatningsområde slik at en siidaandel slipper å avvikle reindrifta, heter det i brevet.

Reineierne krever også at det må bygges en sikker overgang for rein under flyttting og trekk til vinterbeitene i Rissa, noe lignende som viltoverganger som er anlagt andre steder i landet.

- Denne må plasseres i Haugsdalen på en av flytteveiene eller trekkelia for rein. Dette skal fungere som sikker passasje av fv.715. I tilknytning til flyttevei skal det også ryddes og settes opp ledegjerder.

Videre må rydding og tilrettelegging av flytteleier over til vinterbeitene i Leksvik/Mosvik utføres, krever Sørgruppen.

- Kan komme andre tiltak i tillegg

De krever også gjeterhytter i Leksvik og Haugsdalen, helikopterleie for tidlig slakt om høsten for å spare beitene i 25 år, mulighet for lastetransport av rein til og fra vinterbeite i år med vanskelige driftsforhold, inngjerding av dyrket mark i vinter-og sommerbeitene, kompensasjon for opptak av lav for foring, og at hver siidaandel må ha 1 snøscooter og en firhjuling eller motorsykkel hver til innleid hjelpemannskap.

- Dette er tiltak som må gjennomføres på grunn av utestengingen fra Storheia i anleggsperioden. Det kan komme andre tiltak i tillegg. Formålet må være at det kan utøves en rasjonell og forutsigbar reindrift de nærmeste årene, skriver Haugen i brevet.

I tillegg til de avbøtende tiltak som er bestemt i konsesjonsvilkårene kreves det at det bygges en reinflyttebro over riksvei 715.

- Situasjonen per i dag er at anleggsarbeidet må stoppes inntil det foreligger en rettskraftig besittelsestakelse, avslutter advokaten brevet med.

- Ønsker konstruktiv dialog

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind DA bekrefter at de har mottatt brevet.

- Det er datert i dag. Vi er glade for at vi har en dialog med reindriftsnæringen. Vi ønsker en åpen og konstruktiv dialog for å komme frem til en minnerlig avtale mellom næringen og prosjektet. Vi kan ikke nå kommentere detaljene i brevet. Våre fagfolk og spesialister må få se på kravene før vi kan si noe mer, sier han.

Relaterte saker: