Fylkesvei blir stengt i lang tid:

Her får du «alt» du trenger å vite om veiprosjektet

Bygglederen om når veien blir stengt, årsaker og beredskapsplanene.

Dette er omkjøringsmulighetene i forbindelse med natte- og totalstengingen. NB! Statens vegvesen anbefaler tungtrafikken å kjøre fylkesvei 710 om Brekstad - Valset.  Foto: Statens vegvesen

Om Fosenvegene
  • «Fosenpakken» ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2011, og har til hensikt å utbedre deler av veinettet på Fosen.
  • Som en del av prosjektet ble også bompengeselskapet «Fosenvegene AS - ei tim’ te’ by’n» etablert.
  • Det kreves inn bompenger ved Krinsvatn bomstasjon og ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset. Totalt 1,5 milliarder «2010-kroner» skal tas inn gjennom bompengeinnkreving innen 31. desember 2024.
  • 75 prosent av hele utbyggingen er bompengefinansiert.

I disse dager er veien forbi Osavatnet på en kort strekning innsnevret til ett kjørefelt og har lysregulering. I perioder er veien stengt blant annet på grunn av sprengning. Til høsten blir det ikke mulig å kjøre her.  Foto: Magnus Okstad

Byggeleder Håvard Ellingsen.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

Fosenvegene-prosjektet Osavatnet – Rødsjø på fylkesvei 715 i Rissa ble påbegynt like etter påske. Der skal det blant annet bli mindre krappe svinger og slakkere stigning i bakken opp fra Osavatnet.

Delprosjektet har et kostnadsanslag på 121 millioner kroner, og veien skal etter planen stå ferdig neste sommer.

Stengt i perioder

I disse dager er veien forbi Osavatnet på en kort strekning innsnevret til ett kjørefelt og har lysregulering. I perioder er veien stengt blant annet på grunn av sprengning.

– Veien stenges også når vi håndterer steinmasser på toppen av fjellet. Vi slipper steiner ned på veien som må ryddes før veien på nytt åpnes. Fjellsidene kontrolleres også av personell før trafikken slippes gjennom, opplyser byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen.

SE VIDEO: Nå er Krinsvassbrua åpen for trafikk

– Vi har en nullvisjon for ulykker for både trafikanter gjennom anlegget og for arbeidstakere på anlegget. Når vi stenger er det ut fra en sikkerhetsvurdering. Trafikken slippes gjennom umiddelbart når det er forsvarlig, legger han til.

Åfjord-firmaet Johs. J. Syltern er entreprenør.

Nattestengt

Ellingsen opplyser om at veien trolig blir stengt alle nettene mellom 18. mai og 22. august, men at det kan bli et opphold i forbindelse med ferieavvikling på anlegget.

Planen er at nattestengingen pågår fra klokka 22.00 til 05.00.

– Hvordan arbeidet legges opp er ikke avklart ennå. Det vil trolig bli skiftarbeid, slik at det arbeides alle dager i uka. Nattestengingen er nødvendig for å få gjennomført fjellsikringsarbeider av eksisterende fjellsider og samtidig utsprengning av fjell for andre deler av veien.

Se omkjøringsmuligheter øverst i saken.

Veien åpnes trolig i forbindelse med ferieavviklingen på anlegget.

– Dette er ikke avklart. Stenging på dagtid kan forekomme også i denne delen av anleggsarbeidet. Blir det endringer i stengeregimet, eksempelvis i helger uten arbeid, vil dette bli varslet via Vegtrafikksentralen og på SMS til de som har meldt seg på denne tjenesten, sier Ellingsen, som opplyser om at Statens vegvesens SMS-tjeneste er gratis å benytte.

LES OGSÅ: Denne flaskehalsen blir ikke utbedret

Derfor blir det nattestengt

Han forklarer at årsaken til at det blir nødvendig å stenge på nattestid er fjellsikringsarbeid:

*Rensk av eksisterende og nye fjellskjæringer fra kran og fra mannskap i tau.

*Løse blokker i fjellsidene renskes ned.

*I andre partier boltes fjellet fast.

*Det er store fjellsider som skal kontrolleres, vurderes og renskes/boltes.

*Det benyttes kran som sperrer hele vegbredden. I tillegg fører slikt arbeid med seg mye nedfall.

Vedlagt i saken kan du se et videointervju med byggelederen.

– Når veien er stengt på grunn av fjellsikring vil det bli gjennomført noen større sprengningsarbeider på kveld og natt, slik at vi får tid til å rydde veien til neste morgen. Dette er også med på å korte ned behovet for helstenging, opplyser byggelederen.

Blir totalstengt

Det er besluttet at veien skal totalstenges, og det er ved Osavatnet at veien blokkeres på grunn av at veien graves bort. Veien er tenkt helt stengt mellom Haugsdalen skisenter og Rødsjøkrysset ved Blåkafeen, men kjøring til eiendommene tillates.

– Det er bestemt at veien må totalstenges, men omfanget er ikke klarlagt ennå. Vi er i diskusjon med entreprenøren om å velge løsninger som gir minst mulig stenging. Opprinnelig plan er stenging fra 22. august til 11.november, men det forventes kortere stenging. Omfang og hvor i dette tidsrommet stengingen legges til, er heller ikke avklart ennå. Vi går ut i media så fort vi har nyheter vedrørende totalstengingen. Lengden på totalstengingen er også avhengig av hvor lenge stengningstidsrom vi kan ha på dagtid.

SETT DENNE? Slik sniker bilistene seg unna bomregninga

– Vi har fram til nå gjennomført 30-minutterstenginger. Men erfaring så langt viser at tiden det tar å sperre av området før sprenging og omfanget av sikringsarbeid etter det er sprengt på en forsvarlig måte, er tidkrevende. Vi er derfor avhengige av å stenge lengre enn dette for å gjennomføre sprengningsarbeidene på en forsvarlig måte. Ved lengre stengeperioder på dagtid vil dette også forkorte totalstengningen.

Derfor blir det totalstenging

* Eksisterende vei blir bortgravd i et parti på over 100 meter ved Osavatnet.

* Dårlig grunnforhold med kvikkleire ved Osavatnet.

* Oppbygging av ny veifylling med lette fyllmasser og støttemur.

* Metodevalg med ulikt tidsperspektiv må vurderes.

– Det pågår også sprengningsarbeid i dette tidsrommet samt intensiv bruk av store anleggsmaskiner, så også her er det sikkerheten for trafikantene som kommer i først rekke, opplyser Ellingsen.

Beredskapsplanen

Byggelederen sier at de har et nært samarbeid med utrykningsetatene, både i planleggingsfasen og under gjennomføringen, blant annet med telefonkontakt til anleggsledelsen på stedet.

– Nødetater kan passere hvis veien ikke er blokkert av utstyr som det vil ta for lang tid å demontere, som eksempelvis krana som er nødvendig for fjellsikringsarbeidene. Da må krana plasseres midt i veibanen og blokkerer begge retninger. Det tar lang tid å demontere og flytte en slik kran. Da må nødetatene velge luftassistanse (ambulanse, journ. anm.) eller kjøre omkjøringsmulighetene, eller vurdere utrykning fra andre steder, sier Ellingsen om beredskapsplanene vedrørende nattestengingen.

Ellingsen opplyser om at beredskapsplanen i utgangspunktet er den samme under totalstengingen.

– Under totalstengingen blir også eksisterende vei bortgravd i et parti ved Osavatnet. Det er dårlige grunnforhold som gjør at vi må etablere en ny veifylling med bruk av lette fyllmasser (lettere enn pukk og stein, journ. anm.). Dette for å gjøre området geoteknisk stabilt. Når veien er gravd bort kan ingen passere gjennom området, opplyser byggelederen, som sier at det ikke er avklart hvor lenge dette vil vare.

– Dette er avhengig av metodevalg i hvordan vi bygger opp fyllingen på nytt. Noen metoder er mer tidkrevende enn andre, informerer byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen.

Har du husket å følge Fosna-Folket på FacebookInstagram og Twitter?

Relaterte saker: