– Vi har fått gode signaler på at det blir ny fylkesvei

Fosenvegene og representanter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune var fredag på plass i Oslo for å diskutere ny rassikker vei i Åfjord. Nå gjenstår svært lite for at ny fylkesvei 723 fra Ryssdalen til Herfjord kan bli en realitet.

Fire forkjempere for ny fylkesvei på plass i Oslo for å møte statssekretæren. Fra venstre: Samferdselssjef Oddveig Kipperberg, statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp), fylkes- og lokalpolitiker Gunnar Singsaas (Frp), fylkespolitiker Karin Bjørkhaug (KrF) og daglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet.  Foto: privat

Dette kartet viser hvor det er aktuelt å legge den nye fylkesveien. Det blir enten alternativ B eller C.  Foto: STATENS VEGVESEN

Nyheter

Dersom Samferdselsdepartementet godkjenner fylkestingets forskuttering, blir det ny og rassikker vei med tunneler.

– Nå har vi hatt et godt møte med statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet. Vi har fått gode signaler på at forskutteringen blir godkjent, noe som betyr at det etter alt å dømme blir ny fylkesvei i Åfjord, sier Karin Bjørkhaug (KrF), leder for komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I vedlagt video kan du se hvor den rasfarlige veien fra Ryssdalen og ned til Herfjord går i dag.

I tillegg til Bjørkhaug var fylkes- og lokalpolitiker i Åfjord Gunnar Singsaas (Frp), dagligleder i Fosenvegene Knut Sundet og samferdselssjef Oddveig Kipperberg, på plass i Oslo.

– Vi har blitt lovet et raskt svar, og vi er optimistiske og godt fornøyd med møtet, sier Bjørkhaug.

Singsaas har blitt løftet fram som en viktig bidragsyter for få på plass møtet med Samferdselsdepartementet.

Om prosjektet:

Fylkestinget har tidligere vedtatt å forskuttere 240 millioner kroner pluss-minus en feilmargin på inntil 40 prosent av totalsummen. Pengene har til hensikt å gå til ny veitrasé fra Ryssdalen til Herfjord.

Allerede i januar 2015 presenterte Fosenvegene en rapport med flere alternativer til utbedring av rasutsatte Paulen og Ryssdalen. Områdene har høyest prioritet i Statens vegvesen Region midt sin rassikringsplan, men det er den planlagte vindkraftutbyggingen som nå har fått fortgang på prosjektet. Statkraft ser flere fordeler med ny vei og støtter derfor prosjektet. Dette gjør at det kan bli rassikker vei på rekordtid.

Flere alternativer

Tanken er at veien skal påbegynnes sørøst for Ryssdalsvatnet. I skrivende stund står det mellom tre veialternativer som går fra tre ulike steder i Ryssdalen og fram til samme sted øst for Rapet. Alle alternativene inkluderer en tunnelløsning gjennom fjellpartiet der tunnelen blir enten 455-, 610- eller 680 meter lang.

Fra enden av tunnelen står man nå igjen med kun to alternativer, som begge ender opp omtrent samme sted i Herfjord. Den ene traseen går på vestsiden (alt. B) av Storpermyra og Kleivan, mens det andre alternativet går på østsiden (alt. C). Alternativ C inkluderer en tunnel på cirka 400 meter. Det andre aktuelle alternativet er skissert uten tunnel. I dette alternativet er det imidlertid en stigning på 10 prosent over cirka 750 meter mot slutten av strekningen mot Herfjord. Dersom dette blir alternativet man ender opp med, må en mindre tunnel på plass. Dette for å få eliminert den kraftige stigningen.

Fagfolk skal undersøke

Alternativ B vil få en veilengde på rundt 3560 meter, mens veilengden med alternativ C vil bli på i underkant av 4000 meter. Prislappen på den korteste veistrekningen er grovt estimert til 220 millioner kroner. Alternativ C vil koste rundt 260 millioner kroner, opplyser Fosenvegenes Knut Sundet, som har hatt ansvaret for prosjekteringen gjennom Statens vegvesens prosjektorganisasjon for Fosenpakken.

Før endelig beslutning om veivalg kan tas, må fagfolk undersøke terrenget. Dersom det etter en fagmessig vurdering viser seg å være forsvarlig å bygge vei på vestsiden av Storpermyra og Kleivan, blir dette det rimeligste alternativet.

Må stå ferdig i 2019

Da Fosenvegene startet planleggingen av ny fylkesvei 723, var det med tanke på å få til gryteklare prosjekter i forbindelse med Statens vegvesen sin rassikringsplan. Dersom det blir noe av Statkraft-samarbeidet, må veien stå ferdig til høsten 2019, og byggingen starter etter alt å dømme til neste år. Årsaken til at veien må stå ferdig i 2019, er at da skal hovedtransformatoren fraktes til toppen av Harbakfjellet vindpark – én av fire planlagte vindparker på Fosen.


– Hvor veien skal gå blir bestemt i løpet av to uker

Det opplyser Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS. Ny fylkesvei fra Ryssdalen til Herfjord må stå ferdig høsten 2019 om det skal bli noe av Statkraft-samarbeidet.

Relaterte saker: