Her slipper du trolig å kjøre om få år

I denne videoen ser du hvor veien fra Ryssdalen og ned til Herfjord i Åfjord går i dag. Fra 2019 kan veien bli erstattet med en ny og rassikker fylkesvei.

Nyheter

Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 3. mars å forskuttere 240 millioner kroner til ny fylkesvei 723 i Åfjord.

Det eneste som nå gjenstår, er en underskrevet avtale mellom Fosenvegene og Statkraft samt at departementet godkjenner fylkets millionforskuttering. Alle de involverte aktørene som Fosna-Folket har snakket med, har stor tro på at dette skal gå i orden.

Statkraft positive

Årsaken til at det nå ligger an til å bli splitter ny fylkesvei fra toppen av Ryssdalen og til Herfjord, er at Statkraft ser muligheten til å bruke en ny vei til å frakte vindturbinene landeveien fra Monstad og til Harbakfjellet vindpark. Den opprinnelige planen til Statkraft var å bygge ny kai i Stoksund. Dersom det nå blir ny og bedre fylkesvei, slipper Statkraft å skipe turbinene til Stoksund. Statkraft får dermed muligheten til å ta i land alle turbinene på Monstad.

- Det er en fordel med kun ett logistikkpunkt, har Knut A. Mollestad i Statkraft tidligere uttalt til Fosna-Folket.

En annen årsak til at Statkraft er positive til veiprosjektet, er muligheten for å anlegge en mye kortere adkomstvei til Kvenndalsfjellet vindpark fra toppen av Ryssdalen.

Veitrasé ikke klar

Det er foreløpig ikke klart eksakt hvor den nye veitraseen vil gå. En ting er imidlertid klart. Blir det ny vei, blir det også minst én tunnel. Detaljplanleggingen av mulige traseer vil først ta til i vår.

Kan bli framskyndet

Paulen og Ryssdalen har høyest prioritet i Statens vegvesen Region midt sin rassikringsplan, men blir altså framskyndet om det blir noe av disse veiplanene.


Bli med og se hvor de 209 vindturbinene skal stå på Fosen

Rett etter påske starter vindkraftutbyggingen på Fosen. I denne videoreportasjen ser du hvor det blir aktivitet i årene som kommer.