Vedtok 240 mill. til ny fylkesvei med tunnel

Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i dag, torsdag, å forskuttere 240 millioner kroner til ny fylkesvei 723 i Åfjord.

Den røde streken på bildet er ett av forslagene til ny veitrasé. De innfelte bildene viser den rasutsatte strekningen på dagens fylkesvei 723.  Foto: Fosenvegene / Alexander Killingerberg

Knut Sundet i Fosenvegene peker mot Ryssdalen. I alle forslagene til ny trasé er det tiltenkt ny tunnel gjennom bergveggen lengst bak på bildet.   Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Etter forrige ukes vindkraft-ja, så blir det etter alt å dømme ny veitrasé med minst én tunnel fra Morkemo via Ryssdalen og til Herfjord i Åfjord.

Seniorrådgiver Knut A. Mollestad i Statkraft sier at en endelig avtale mellom Statkraft og fylkeskommunen gjenstår for å få realisert den nye fylkesveien.

– Dette er ikke hugget i stein, men det virker som om alle parter, inkludert oss, ser dette som den mest hensiktsmessige løsningen, sier han.

Har tro på at det blir rassikring

Administrasjonen i fylkeskommunen skal legge fram saken til departementet for til slutt å få staten til å ta regningen.

– Departementet har lovet å ta imot oss med åpne armer, sier Fremskrittspartiets Gunnar Singsaas fra Åfjord. 

Åfjordingen sitter i fylkestinget, og de behandlet saken torsdag formiddag.

– I utgangspunktet er de positive i departementet. De er kanskje redde for at en slik sak skal skape presedens. At fylket forskutterer er kanskje en uvanlig løsning, men den løser også et uvanlig problem, sier Singsaas.

Må starte i 2017

Byggingen av den nye traseen starter trolig allerede til neste år.

– Vi må komme i gang da for å bli ferdig til høsten 2019, har daglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet, tidligere forklart til Fosna-Folket.

For da skal hovedtransformatoren fraktes på toppen av Harbakfjellet. Og hele poenget med veibyggingen er at nettopp den samt turbinene skal kunne fraktes langs en utbedret fylkesvei 723 i stedet for å bygge ny kai i Stoksund.

– Det er nesten ikke til å tro hvor fort dette går. Vi hadde folkemøte om den rasutsatte veien i Stoksund for ett år siden. Da så det mørkt ut. Nå kan vi være i gang med bygging allerede neste år, sier Sundet.

– Sikker på at det blir ny vei

Etter initiativ fra og i samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Åfjord kommune, Vindsenter Fosen og Fosenvegene AS, ble det allerede før offentliggjøringen om at det blir vindkraftutbygging, innledet samtaler med Statkraft. Samtalene har gått ut på et mulig samarbeid med tanke på felles løsninger i området for å se på synergieffekter ved samtidig vindkraftutbygging på Harbakfjellet og Kvenndalsfjellet.

– Jeg tror det blir ny trasé. Eller, jeg er sikker på at det blir ny vei, har fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, tidligere uttalt til Fosna-Folket.

Åfjord-rådmann Per O. Johansen er like sikker på at det endelig blir gjort noe med den rasutsatte fylkesveien ut mot Stoksund.

– At vi får ny vei til Stoksund, er mye viktigere enn det vi får ekstra i eiendomsskattinntekt årlig, påpeker han.

De aktuelle områdene har høyest prioritet i Statens vegvesen Region midt sin rassikringsplan, men blir altså framskyndet om det blir et samarbeid med Statkraft.

Fylkesrådmannens innstilling, som ble vedtatt:

«1. Fylkestinget vedtar, med bakgrunn i at det utarbeides en forpliktende samarbeidsavtale med Statkraft, å forskuttere Rassikringsmidler, jfr. Skredsikringsplan 2015 - 2019 for Statens vegvesen Region midt, stipulert til kr. 240 mill. med usikkerhet på 40%.

2. Det forutsettes at Samferdselsdepartementet / Vegdirektoratet gir tillatelse til forskutteringen, og vedtar en tilbakebetaling innenfor 5 år etter igangsetting.

3. Prosjektet forutsettes å gi en forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet som dekker rentekostnadene i forskutteringstiden. Det forutsettes at avtalen med Staten sikrer at den samfunnsmessige gevinsten bidrar til å dekke finansieringskostnadene ved forskutteringen.

4. Fylkesutvalget foretar endelig investeringsbeslutning/igangsetting».


– Statkraft-samarbeid vil sette fart på rassikring

Komité for infrastruktur har enstemmig sluttet seg til fylkesrådmannens innstilling når det gjelder forskuttering av midler til rassikring i Åfjord.