- Nå blir det splitter ny fylkesvei i Åfjord

Tirsdagens vindkraft-ja fører etter alt å dømme til at det blir ny veitrasé med minst en tunnel langs fylkesvei 723 fra Morkemo via Ryssdalen og til Herfjord i Åfjord.

Den lysebrune streken fra Morkemo via Ryssdalen og til Herfjord på kartet er hvor den nye veitraseen skal gå. Ifølge Knut Sundet blir ikke den endelige traseen akkurat som på dette kartet, men den vil gå i samme området.  Foto: Statkraft

De planlagte vindparkene
 • Roan vindpark. Installert effekt: 255,6 MW. Antall vindturbiner: 71.
 • Storheia vindpark. Installert effekt: 288 MW. Antall vindturbiner: 80
 • Kvenndalsfjellet vindpark. Installert effekt: 100,8 MW. Antall vindturbiner: 28
 • Harbakfjellet vindpark. Installert effekt: 108 MW. Antall vindturbiner: 30
 • Totalt alle vindparker på Fosen. Installert effekt: 752,4. Antall vindturbiner: 209
 • Kilde: Åfjord kommune
Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsvei med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg planlegges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft

Kartet viser vindparkene på Fosen, Snillfjord og Hitra. Ved å utbedre fylkesvei 723 kan vindturbiner og store komponenter fraktes lettere til vindparkene på Harbakfjellet og Kvenndalsfjellet.  Foto: Statkraft

Harbakfjellet vindpark.  Foto: Statkraft

Nyheter

- Jeg tror det blir ny trasé. Eller, jeg er sikker på at det blir ny vei, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Har gått fryktelig fort

Åfjord-rådmann Per Johansen er like sikker på at det endelig blir gjort noe med den rasutsatte fylkesveien ut mot Stoksund.

- At vi får ny vei til Stoksund, er mye viktigere enn det vi får ekstra i eiendomsskattinntekt årlig, påpeker han.

- Dette er bare en glede. Det mener nok alle som bor uti der. Dette har skjedd fryktelig fort, forteller Ap-politiker Bjørn Hosen som selv er bosatt på Stokkøya og kjører fylkesvei 723 daglig.

Få alt om vindparkene på Fosen her.

For dårlig veistandard

Utbedringen av fylkesvei 723 henger tett sammen med vindkraftutbyggingen på Fosen. Én av de fire vindparkene på Fosen skal bygges på Harbakfjellet like nord for Stoksund. Totalt 30 vindturbiner skal monteres på fjelltoppen. Byggestart er i 2018 og allerede høsten 2019 skal hovedtransformatoren fraktes opp på fjellet.

Slik standarden på fylkesvei 723 er i dag, er det ikke mulig å frakte de største elementene som hovedtransformatoren og vindturbinene på strekningen.  Utbygger Statkraft har derfor forutsatt at en ny kai blir bygget i Stoksund slik at komponentene kan skipes dit og tas i land.

Statkraft positiv

Etter et lokalt initiativ støtter Statkraft nå muligheten for å få oppgradert fylkesvei 723 slik at de største og tyngste elementene kan fraktes langs den.

«Dersom FV 723 får en tilfredsstillende standard på strekningen Morkemo – Herfjord, samt at også et par andre flaskehalser blir fjernet/utbedret, så vil dette kunne åpne for at de nevnte tunge og lange komponentene kan tas i land fra skip på den planlagte nye kaia på Monstad i Åfjord, og kjøres langs vei til Harbaksfjellet. Dette er en logistikkmessig gunstigere løsning, og behovet for å bygge ny kai ved Stokksund bortfaller», skriver Knut A. Mollestad i Statkraft i et brev til Fosenvegene.

Kortere vei til annen vindpark

Det ligger også en annen gevinst i å bygge ny veitrasé fra Morkemo til Herfjord.

«Den veilinja som nå er skissert for FV 723 ved Ryssdalen ligger høyere i terrenget enn eksisterende vei, og muliggjør derigjennom etablering av en avkjøring til en alternativ adkomstvei til Kvenndalsfjellet vindkraftverk. Denne alternative adkomstveien vil bli om lag halvparten så lang som den adkomsten som er prosjektert via Langdalen lenger mot nord-øst», skriver Mollestad i Statkraft.

Garanterer tunnel

Fosenvegene har allerede fått oppgaven med å prosjektere ny veitrasé fra Morkemo til Herfjord.

- Dette blir ikke blandet inn i økonomien til Fosenvegene. Og dette er heller ikke noe bompengeprosjekt, påpeker Knut Sundet.

Han forteller at det fortsatt ikke er hugget i stein eksakt hvor den nye veitraseen skal gå.

- På tegnebrettet er den omtrent ferdig. Nå må det settes i gang forprosjekt for å detaljplanlegge. Det blir helt sikkert én tunnel på strekningen, kanskje to også, sier Sundet.

Må starte i 2017

Byggingen av den nye traseen fra Morkemo til Herfjord starter etter alt å dømme allerede neste år.

- Vi må komme i gang da for å bli ferdig til høsten 2019, påpeker Sundet.

For da skal hovedtransformatoren fraktes på toppen av Harbakfjellet. Og hele poenget med veibyggingen er at nettopp den samt turbinene skal kunne fraktes langs en utbedret fylkesvei 723 i stedet for å bygge ny kai i Stoksund.

- Det er nesten ikke til å tro hvor fort dette går. Vi hadde folkemøte om den rasutsatte veien i Stoksund for ett år siden. Da så det mørkt ut. Nå kan vi være i gang med bygging allerede neste år, sier Sundet.

Fylket forskutterer

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er klar på at det ny blir ny veitrasé.

- Saken har blitt sendt i ekspressfart gjennom de politiske organene, påpeker han.

Planen er at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal forskuttere 240 millioner kroner til veibyggingen. Deretter skal administrasjonen i fylkeskommunen legge frem saken til departementet for til slutt å få staten til å ta regningen. Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune behandler saken i møtet 3. mars.

- Komiteen for infrastruktur har allerede behandlet saken. Der ble det enstemmig ja til å forskuttere. Vi har en bredt sammensatt komité, så jeg ser ingen grunn til at det ikke skal bli ja i fylkestinget også, sier Mjøen.

I tillegg til å forskuttere 240 millioner kroner, vil fylkeskommunen også forskuttere inntil om lag 96 millioner kroner ekstra. Dette fordi de eksakte kostnadene på prosjektet ikke er klart ennå, siden veitrasé heller ikke er endelig bestemt.

Unngikk isras

Åfjord-politiker Hosen har pendler langs fylkesvei 723 i årevis.

- Det er svært ofte små eller store steiner å se på veien. Senest for to uker siden unngikk jeg akkurat et isras. Man ser det så ofte at det blir dagligdags til slutt. Man blir ikke redd en gang, forteller han.

Hosen gleder seg nå over at det etter alle solemerker blir ny vei.

- Med ny trasé kommer man seg fem- ti minutter raskere til Åfjord sentrum. Dessuten unngår man de rasutsatte områdene, påpeker han.

Relaterte saker: