Her vil majoriteten heller bli til osinger

Det pågår nå en underskriftskampanje, som etter alt å dømme vil resultere i at det vil ble søkt om at Bessakerområdet skal flyttes fra Roan til Osen kommune.

Illustrasjonsbilde fra Bessaker.  Foto: Terje Dybvik

Utdrag fra inndelingslova

Paragraf 6: Vedtak om grensejustering:

«Kongen gjer vedtak om justering av grenser mellom kommunar og mellom fylke. Dersom grensejustering mellom fylke gjeld meir enn éin kommune, skal saka leggjast fram for Stortinget til avgjerd.»

 

Paragraf 8: Initiativrett:

«Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grensejustering eller grensefastsetjing kan fremjast av innbyggjarar og grunneigarar i dei kommunane søknaden gjeld, av næringsdrivande som har sin registrerte forretningsstad der og av kommunestyret eller fylkestinget i dei kommunane eller fylkeskommunane søknaden gjeld.

Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om samanslåing eller deling kan berre fremjast av kommunestyret eller fylkestinget sjølv i dei kommunane eller fylkeskommunane endringsforslaget gjeld.

Departementet kan på eige initiativ utgreie spørsmål om grenseendring eller grensefastsetjing.

Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grenseendring eller grensefastsetjing skal vere skriftleg og grunngitt, og må innehalde forslag til nye grenser. Søknaden skal sendast Fylkesmannen i det området saka gjeld. Fylkesmannen skal så snart som råd orientere kommunane eller fylkeskommunane om søknaden.»

 

Kilde: Lovdata

- Av de hundre første som skrev under, var det kun to som fortsatt ønsket kommunetilhørighet som i dag, sier Hanne Skjæggestad.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det er jevnlige samlinger på Bessaker, såkalte Gnistefangertreff, hvor interesserte debatterer løst og fast. Dette med kommunetilhørighet kom opp på den siste happeningen.

Mer knyttet til Osen

Hanne Skjæggestad, som også representerer Venstre i Roan kommunestyre, var en av 40-talls som var til stede på Gnistfangertreffet på Robukroa hvor dette med grensejusteringer ble et tema.

LES OGSÅ: Nå er det avgjort - skolen legges ned

- Jeg tenkte opprinnelig ikke at dette var noe så mange var opptatt av. Men det har vært et tema i Bessaker og Vik i kanskje 20 år at man i større grad føler seg knyttet til Osen enn Roan, sier Hanne Skjæggestad.

- Nærmere Namsos enn Ørland

Det er flere årsaker til at mange i Bessaker og Vik-området føler at de vil ha større nytte av å tilhøre Osen kommune kontra Roan som i dag.

LES OGSÅ: Dette kan bli friskole fra høsten 2017

- Når det gjelder legevakt ble vi plassert i et samarbeid hvor Ørland har sentralen. Vi ligger mye nærmere Namsos, som vi var tilknyttet tidligere. Tannlegetjenesten flyttes i tillegg nå til Osen. Også når det kommer til brannvakt har vi blitt dårligere stilt, da vi de to siste årene under Fosen brann- og redningstjeneste IKS har mistet den tidligere beredskapen på Bessaker. Den betjenes nå av branntjenesten Osen. I tillegg har vi et utstrakt samarbeid med Osen når det kommer til ulike fritidstilbud, ramser Skjæggestad opp.

Kommunereformen

Hanne Skjæggestad understreker at de ikke er ute etter å gi noen smekk til Roan kommune med prosessen som er satt i gang, men at dette kommer som en naturlig del av kommunereformen.

LES OGSÅ: Titt – titt, i sommer kommer jeg til Fosen!

I oppdragsbrevet fra Regjeringen til fylkesmennene om kommunereformen, gjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppmerksom på at lokale spørsmål om grensejusteringer må tas opp i prosessene, og ikke tas som egne prosessløp slik det har vært vanlig å gjøre. Og:

«… Også deling av kommuner kan komme opp som spørsmål, og departementet vil peke på at grenser kan trekkes på nytt.  Fylkesmannen må også legge til rette for prosesser på tvers av fylkesgrenser der det er ønske om det. Det er derfor viktig at Fylkesmennene etablerer kontakt og samarbeider med nabofylkene.»

Søker Fylkesmannen

Det er voksne over 18 år med postadresse 7190 Bessaker som får skrive sitt navn på lista som nå går på rundgang i Bessaker.

Responsen så langt av voksne på Bessaker og Vik som ønsker seg til Osen, beskrives som overveldende.

- Av de hundre første som skrev under, var det kun to som fortsatt ønsket kommunetilhørighet som i dag, sier Hanne Skjæggestad.

Innbyggerinitiativet i Roan vil etter alt å dømme, ende opp i at det blir sendt en søknad til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om at grensa til Roan flyttes sørover mot Hoffstad. Det dreier seg nærmere konkret om at gårdsnumrene 39 til og med 44 blir flyttet inn under Osen.