– Statkraft-samarbeid vil sette fart på rassikring

Komité for infrastruktur har enstemmig sluttet seg til fylkesrådmannens innstilling når det gjelder forskuttering av midler til rassikring i Åfjord.

Kart som viser mulig ny fylkesvei 723 sammen med de planlagte vindkrafttiltakene.  Foto: Statkraft

Fylkespolitikerne Gunnar Singsaas (Frp) og Karin Bjørkhaug (KrF) etter komitémøtet onsdag.  Foto: privat

Nyheter

Fosenvegene AS har som kjent allerede satt i gang planleggingen av rassikringsprosjektet på fylkesvei 723 Paulen og Ryssdalen i Åfjord kommune. Områdene har høyest prioritet i Statens vegvesen Region midt sin rassikringsplan.

Etter initiativ fra og i samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Åfjord kommune, Vindsenter Fosen og Fosenvegene AS, er det innledet samtaler med Statkraft. Samtalene går ut på et mulig samarbeid med tanke på felles løsninger i området for å se på synergieffekter ved samtidig vindkraftutbygging på Harbakfjellet og Kvenndalsfjellet. Dette går fram i et saksframlegg fra fylkesrådmannen i forbindelse med forskuttering av den ønskede rassikringen.

Det er foreløpig ikke brakt på det rene om det faktisk blir vindkraftutbygging.

Enstemmig vedtak om forskuttering

Komité for infrastruktur hadde et møte onsdag, og stilte seg enstemmig bak fylkesrådmannens innstilling, som blant annet var «Fylkestinget vedtar, med bakgrunn i at det utarbeides en forpliktende samarbeidsavtale med Statkraft, å forskuttere Rassikringsmidler, jfr. Skredsikringsplan 2015 - 2019 for Statens vegvesen Region midt, stipulert til kr. 240 mill. med usikkerhet på 40%».

Fylkestinget skal ta stilling til saken i mars.

– Spaden i jorda i 2017

Karin Bjørkhaug (KrF), leder for komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, mener at et eventuelt Statkraft-samarbeid vil sette fart på rassikringsplanene.

– Dette kan bidra til at vi får en mye raskere realisering av prosjektet, enn om vi måtte ha ventet. Det viktigste vi gjør nå, er å signalisere vilje til å forskuttere. Det tar oss videre i forhold til forhandlinger med Statkraft, som gir et grunnlag for å forhandle med staten. Målet er å få dette gjennom i fylkestinget, og sette spaden i jorda i 2017, sier Bjørkhaug, som håper på å få til en avtale med staten som begrenser forskutteringstiden.

– Det er betydelige synergier mellom Statkraft sitt behov og vårt behov, mener hun.

«Adkomstveiene til Kvenndalsfjellet og Harbak vindkraftverk må for Statkraft sin bruk være påbegynt innen 1.halvår 2018 og ferdigstilt innen årsskiftet 2018/2019. Så dersom vi skal kunne samarbeide om å utnytte synergiene i dette må utbyggingen av rassikringsprosjektet startes samtidig», står det i fylkesrådmannens saksframlegg.

Ny vei og tunnel

Fosenvegene har i en rapport fra 2015 kommet med totalt ti ulike mulige løsninger for å få en rassikker fylkesvei. Tre alternativer er anbefalt:

* FV 723 Ryssdalen – Herfjord: Ny trasé fra toppen av Ryssdalen – tunnel gjennom sørenden av Kverndalsfjellet videre nordøst for Sørfjellet og følger dalføre ned mot Herfjord nord. Ny vei med tunnel: 3560 meter. Erstatter 5 450 meter rasfarlig, bratt og smal vei. Kostnadsestimat: 167,7 millioner kroner.

* FV 723 Morkemo – Herfjord: Ny trasé fra Morkemo via Ryssdalen – tunnel gjennom sørenden av Kverndalsfjellet videre nordøst for Sørfjellet og følger dalføre ned mot Herfjord nord. Ny vei med tunnel: 4500 meter. Erstatter 6450 meter rasfarlig, bratt og smal vei. Kostnadsestimat: 181,5 millioner kroner.

* FV 723 Morkemo – Herfjord + oppgradering til Grøttingen: a) Tunnel langs Paulen til Herfjord. b) Fylling hevet 20 meter i Ryssdalsvatnet. Bruk av tunnelmasse. Høydeforskjell reduseres fra 100 til 50/60 meter. c) Oppgradering Morkemo – Grøttingen. Kostnadsestimat: 171,5 millioner kroner.

– Vi går ut fra disse tre alternativene, som det er konkludert med i rapporten Fosenvegene har laget. Dette skal det planlegges ut fra, og det er dette man samkjører med Statkraft.

Statkraft: «Fordelaktig»

I et brev som Statkraft har sendt til Fosenvegene angående mulige synergier mellom opprusting av fylkesvei 723 og vindkraftutbygging, står blant annet følgende:

«Statkraft ser det som fordelaktig, dersom det er mulig, å gjennomføre en oppgradering av FV 723 før etableringen av Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindkraftverk, i det dette innebærer at spesielt transformator- og turbintransportene da kan gjennomføres på en logistikkmessig gunstigere måte enn det som ellers vil være mulig. Dersom FV 723 får en tilfredsstillende standard innebærer dette at det heller ikke vil være behov for å bygge ny kai ved Stokksund, og den nye traseen for FV 723 ved Ryssdalen vil gjøre det mulig å etablere en alternativ adkomstvei til Kvenndalsfjellet som vil kunne bli minst 4 km kortere enn den vi så langt har planlagt. Overskuddsmasser fra tunnellarbeidene på FV 723 vil kunne benyttes i adkomstveiene til vindkraftverkene»

240 mill.

Komité for infrastruktur stilte seg onsdag enstemmig bak følgende innstilling:

1. Fylkestinget vedtar, med bakgrunn i at det utarbeides en forpliktende samarbeidsavtale med Statkraft, å forskuttere Rassikringsmidler, jfr. Skredsikringsplan 2015 - 2019 for Statens vegvesen Region midt, stipulert til kr. 240 mill. med usikkerhet på 40%.

2. Det forutsettes at Samferdselsdepartementet / Vegdirektoratet gir tillatelse til forskutteringen, og vedtar en tilbakebetaling innenfor 5 år etter igangsetting.

3. Prosjektet forutsettes å gi en forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet som dekker rentekostnadene i forskutteringstiden. Det forutsettes at avtalen med Staten sikrer at den samfunnsmessige gevinsten bidrar til å dekke finansieringskostnadene ved forskutteringen.

4. Fylkesutvalget foretar endelig investeringsbeslutning/igangsetting.

8,5 mill. til planlegging av rassikring i Åfjord og Roan

Skal bruke 2,5 millioner kroner i løpet av 2016.