Frisker opp flokken med levende hjortekalver

Hjorteoppdretterne Inge og Ingrid Gauslaa Hårstad i Åfjord har søkt om å få fange fire levende hjortekalver. – Vi vil ha inn gener fra den lokale stammen, sier Hårstad.

Denne bukken har allerede gjort en jobb med å spre gene sine. Nye og yngre krefter skal ta over. Derfor søkes det om å få fange inn kalver.  

Nyheter

Hjorteoppdrett har ingen lang historie her til lands. Det var på syttitallet de første bøndene begynte å lukte på denne muligheten for å utnytte jord og beitemark. Regler for hvordan oppdrettet skulle foregå fantes ikke, men det ble tidlig klart at en ville satse på norske hjortestammer. Import av livdyr var altså ikke aktuelt.

Lokale gener

Ingrid Gauslaa Hårstad har gått Landbrukshøgskolen på Ås, og skrev hun en oppgave som omhandlet hjorteoppdrett.

– Jeg måtte basere meg på utenlandske kilder, sier hjortebonden.

Alle husdyrbesetninger er avhengige av å få tilført nye gener for at det ikke skal bli innavl. Det kan enten foregå ved at en henter inn livdyr fra andre oppdrettere, eller en kan fange bukker sjøl.

– Vi ønsker å få oss en åfjordsbukk, sier Hårstad.

Utvelgelsen

En hake ved å fange inn ungdyr, slik oppdretteren i Åfjord vil, er at de ikke veit på forhånd hvilket kjønn dyret har. I søknaden til landbruksmyndighetene ber de om tillatelse til å fange inn fire dyr. Da skal det være en viss sjanse til å få bukkekalv.

For å få fanget inn hjortene er det ønskelig at det skal være mye snø. Årsaken er at de vil legge ut fôr for å lokke dem til seg der det er mindre mat til dyra der de vanligvis ferdes.

Innhegning

Hjorten er lettere å lokke når den ikke finner mat i marka. Ved fôringsplassen skytes dyret med daktarigevær, altså en bedøvelsespil. Innfangning vil skje i samarbeid med veterinær Edmund Hårstad. Etter bedøving fraktes de til en egen innhegning som er gjort klar på forhånd. Sjølve innfanginga skal skje på eiendommen til Ruth Helen Altø i Kroken. I søknaden skriver de følgende: «Det er fortsatt få som driver med hjorteoppdrett i Norge og det er ikke lov med import, -det er derfor viktig for oss å få inn nye gener inn i besetningen. Dette for å unngå innavl, samt at vi ønsker gener fra stedegen hjort.»

Oppdretterne søker om at tillatelsen skal vare ut neste vinter, i tilfelle de ikke får det været som er ideelt for å fange inn nye livdyr.


Les også: Til VM med egen pizza

Les også: Vil få folk til å spise mer lama