Avvikler gården han tok over på odel for 25 år siden: – Dess færre vi blir, dess færre er vi som kan hjelpe hverandre