Ble straffet – brøt alkoloven på ny

Coop Marked Roan mistet tidligere i år retten til å selge alkohol i én uke, etter å ha brutt rutinene ved alkoholsalg ved tre anledninger.

Kommunestyret skal torsdag kveld denne uka, behandle det fjerde tilfellet av brudd på lovverket ved Coop Marked Roan.  Foto: Terje Dybvik

Inndragning av bevilling

Helsedirektoratet om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger:

Dersom en bevilling blir inndratt så medfører dette at retten til å utøve salg eller skjenking av alkohol drikke opphører for den perioden inndragningen gjelder. Inndragningsperioden kan være for en kortere eller lengre periode, eller være ut resten av bevillingsperioden.

Inndragning er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. For kommunale bevillinger er fylkesmannen rette klageinstans.

Kommunestyret kan inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom:

* vandelskravet ikke er oppfylt

* bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne

* ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål

Kommunen bestemmer om bevillingen skal inndras og eventuelt for hvor lenge. At vilkårene for å fatte vedtak om inndragning er oppfylt betyr ikke at kommunen har plikt til å inndra bevillingen. Kommunen skal utøve et skjønn.

Alkoholloven § 1-8, andre ledd (lovdata.no) inneholder hensyn som kan rettlede bevillingsmyndighetene i den skjønnsmessige vurderingen.​

Kilde: Helsedirektoratet

Daglig leder Ivar Berntzen i Coop Fosen BA, beklager sterkt det som har skjedd.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

I alle tilfellene, to i fjor i tillegg til ett i april i år, gjaldt det brudd på legitimasjonsplikten. Bruddene ble avdekket ved at unge kontrollører fra NOKAS AS klarte å kjøpe øl på butikken.

LES OGSÅ: Solgte alkohol uten å be om legitimasjon

Nå har dette skjedd igjen. En ung kontrollør på 19 år klarte 3. juli å kjøpe øl uten å vise legitimasjon. Coop Marked Roan ligger ved flerbrukshuset Storflotta i Roan sentrum.

«Vi beklager sterkt»

Daglig leder Ivar Berntzen i Coop Fosen BA, beklager i et brev til Roan kommune det som har skjedd:

«Vi beklager sterkt at det igjen er påvist brudd på vilkårene for salg av alkoholholdige drikker ved Coop Marked Roan. Som følge av dette fikk det alvorlige konsekvenser for den ansatte som ikke fulgte gjeldende rutiner ved avdelingen. Denne gangen var det forøvrig ikke en av de faste ansatte.

Vedkommende som medførte nytt brudd på regelverket, har fått samme opplæring som de øvrige ansatte. Det innebærer lest og underskrevet kassarutinen, E-læringskurs i tillegg til muntlig informasjon om alvorligheten ved evt regelbrudd.

Coop Fosen SA har investert et betydelig beløp i Roan og vi ser selvsagt alvorlig på det inntrufne. Vi ønsker å følge gjeldene lover og regler, med ønske om å skape en flott butikk med trygge arbeidsplasser i Roan kommune.

I og med at Coop Marked Roan har gjennomført alle tiltak og at det denne gang ikke var en fast ansatt som var årsak til regelbruddet, håper vi at salgsbevilgningen ikke inndras denne gangen. Skulle om formodning beslutningstakerne i denne saken være av en annen oppfatning, håper vi selvsagt på mildest mulig straff mht den belastning det er for butikken og de ansatte.

Skulle det være noen spørsmål, står vi selvsagt til disposisjon.»

Fosna-Folket har forsøkt å få en ytterligere kommentar fra Ivar Berntzen.

Kontrollutvalget

Etter de tre forrige bruddene på lovverket, kom saken først opp til behandling ved Osen og Roan kontrollutvalg for skjenking og salg av øl, vin og brennevin. Kontrollutvalget fattet et vedtak hvor det sa at det så alvorlig på gjentatte brudd på vilkårene for salg av alkoholvarer. Det innstilte derfor på at Coop Marked Roan fikk salgsbevillingen for salg av alkoholvarer inndratt for resten av bevillingsperioden.

LES OGSÅ: Denne butikken får ikke selge alkohol på en uke

Da saken kom opp for kommunestyret i juni endte det med at Coop Marked Roan mistet retten til å selge alkohol i ei uke.

Fire uker

Kommunestyret skal torsdag kveld denne uka, behandle det fjerde tilfellet av brudd på lovverket under sitt møte i Roanstua. Sektorleder for helse og omsorg i Osen, Sigrid T. Angen, opplyser om at hun har tatt opp saken med leder for skjenkekontrollutvalget Marit Hagerup. De ser ingen grunn til at saken skal gå om skjenkekontrollutvalget denne gangen, da det uansett er Roan kommunestyre som fatter vedtak i saken.

LES OGSÅ: Kan miste bevilling etter alkosalg til tenåring

Rådmannen innstiller på at bevilling for salg av alkoholholdig drikke ved Coop Marked Roan inndras i fire uker og at inndragningen skal gjelde i perioden 16.11.2015 - 14.12.2015.