Sett i lys av årets lærerstreik som nylig ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd, har jeg lyst til å spørre administrasjonen og politikere i Ørland kommune om hva deres tanker om skole og barnehage i Ørland kommune er.

KS representerer kommunene som forhandlingsmotpart i sentrale lønnsoppgjør, og de har nå for 6. året på rad nedprioritert lærerne på bakgrunn av mandatet de har fra kommune-Norge som visstnok sier at det er det kommunene ønsker - å prioritere andre yrkesgrupper enn lærerne. KS sier samtidig at «hvis lærerne skal få mer, må andre innen kommunesektoren få mindre».

Ja vel, men nå har lærerne fått mindre og andre fått mer i flere år på rad. Det er faktisk snakk om 14% lavere lønnsutvikling for lærerne enn de andre i kommunal sektor siden KS tok over forhandlingsansvaret for lærerne i 2004. Er det slik at dette er en ønsket politikk fra kommunestyret og oppvekstsektoren i Ørland kommune?

Vi ser i dag en økende utfordring med både å rekruttere og beholde utdannede pedagoger i barnehager og skoler i kommunen vår. Vi har lenge sett utfordringen med å skaffe vikarer ved sykdom. Da snakker vi særlig om faglært arbeidskraft, men også ufaglært arbeidskraft er veldig vanskelig å få tak i, for ikke å si nesten umulig. Det medfører økt arbeidsmengde på de gjenværende pedagogene ved sykefravær, som igjen fører til økt slitasje på arbeidsstokken.

Den største rekrutteringsutfordringen har til nå, først og fremst vært i barnehagene. Da skolene ofte rekrutterer fra dem, men nå ser vi også økende utfordringer med å skaffe kvalifiserte folk til faste lærerstillinger i skolene.

Nå skal Ørland kommune berømmes for at dere har rekrutteringstiltak som f.eks. et relativt høyt kontaktlærertillegg i forhold til mange andre kommuner, og at nyutdannede lærere starter på trinn 4 på lønnsstigen, men vi ser tydelige tegn på at det ikke er nok. Mange nyutdannede kommer hit, jobber ett eller få år, for så å forsvinne. Enten til mer urbane strøk, eller over i andre yrker. Vi ser også en økende tendens til at erfarne pedagoger velger å finne på noe annet. Det er heller ikke alle som ønsker å være kontaktlærere, da vi opplever høyere krav og forventninger fra alle hold.

Det er mange kommuner i Norge som har enda større utfordringer enn vi har når det gjelder å skaffe kvalifisert arbeidskraft til skoler og barnehager, og dette er i høyeste grad et nasjonalt problem, men kjære administrasjon og lokalpolitikere i Ørland Kommune:

Dere er KS, KS er dere. Hvordan ønsker dere at KS skal sørge for gode oppvekst- og utdanningsvilkår her i Ørland?

På vegne av styret i Utdanningsforbundet - Ørland, Audun Eggen, nestleder