I 2007 ferdigstilte Bjugn kommune både sitt nye kulturhus (samlokalisert med Fosen vgs) og Fosenhallen. Samtidig ble Vallersund oppvekstsenter bygd og sykeheimen kraftig utbygd. Alle disse prosjektene var tunge investeringer som kommunen i hovedsak finansierte med låneopptak. Dette bidro til at Bjugn havnet på Robeklista, og Bjugn kommune valgte å gjennomføre en treårs dugnad med eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer for å komme i bedre økonomisk balanse. Innbyggerne aksepterte denne dugnaden uten vesentlige protester. Salg av kommunens aksjepost i energiselskapet TrønderEnergi ble nevnt, men aldri seriøst vurdert: Disse aksjene ga jo ei jamn og stødig inntekt.

To år senere i 2009 åpnet Ørland kommune sitt nye kulturhus. Både størrelse, utførelse, innhold og totalkostnad gjorde at det ble svært viktig å påpeke at dette skulle være et regionalt kultursenter for Fosen. Stadige overskridelser tvang fram utvidelser av kostnadsramma i flere omganger. Ørland kommune valgte å delfinansiere praktbygget sitt med å selge alle sine salgbare aksjer i energiselskapet TrønderEnergi.

Ca. ett år etter dette nedsalget orienterte adm.dir. i TrønderEnergi, Rune Malmo, om selskapets positive utvikling på et styreseminar i Fosenkraft AS. Styrerepresentant i Fosenkraft og kommunestyrerepresentant Finn Olav Odde spurte hva Ørland ville fått betalt for de innløste aksjene om de hadde ventet ett år med å selge. «Minst det dobbelte», var svaret, hvorpå representant Odde fraba seg videre orientering om saken.

TrønderEnergi var og er et stort og betydningsfullt energiselskap som på den tiden var eid av de fleste kommunene i Sør-Trøndelag.  Selskapet disponerer store vannkraftressurser rundt om i fylket og en stor del av selskapets inntekter kommer fra produksjon og salg av elektrisk kraft. Opprinnelig hadde både Bjugn og Ørland tilnærmet like store aksjeposter som for begges del representerte cirka 5 % av totalkapitalen i TE. I Sluttregnskapet for Bjugn kommune etter tvangssammenslåinga i 2019 angir Bjugns aksjeandel i Trønderenergi til 5,15 %, mens Ørlands nå var sunket til 2,8 %.

Små prosentandeler kan synes bagatellmessig. Men siden TrønderEnergi i 2020-regnskapet hadde en egenkapital på 4 milliard kroner og et årsresultat på 443 millioner, utgjør disse få prosentene store summer. I det godkjente 2022-budsjettet for nye Ørland kommune regnes det inn et utbytte fra kommunens to energiselskap på 21 millioner, stigende i økonomiplanen til 33 millioner i 2025. Samtidig ble det gjort vedtak om utredning av salg av kommunes energiselskapaksjer som nå består av tidl. Bjugn kommunes aksjer og gml. Ørlands restaksjer!!!

«Det grønne skiftet» tilsier at tilnærmet alt energiforbruk i framtida skal dekkes av elektrisitet. Det er lett å forutse at etterspørselen etter elektrisitet vil øke drastisk, prisene vil stige, og energiselskapene vil tjene enorme summer. En kan bare drømme om hvilken verdistigning og årlig utbytte for eierkommunene som ligger framfor oss. Åfjord kommune kjøper for øvrig alle aksjer de får i selskapet.

Uten vesentlige protester betalte innbyggerne i gamle Bjugn kommune en pålagt eiendomsskatt i 3 år for å rette opp en ganske så skakkjørt kommuneøkonomi. Kanskje ble den akseptert fordi de håpet at dette ville gi dem en bedre og mer positiv framtid. Politikerne i Bjugn kommune motsto fristelsen til å selge kommunens aksjer i TrønderEnergi av hensyn til å sikre inntekter og tjenestetilbud for befolkningen i Bjugn og for å gi kommende kommunepolitikere handlingsrom. Ørland kommune valgte en annen og mer kortsiktig strategi.

Skal vi ikke for en gangs skyld rett og slett lære litt av historia?

Bjugn 12.01.22

Tore Nilsen