Den fylkeskommunale oppgaven som berører flest av fylkets innbyggere er vei, transport og kommunikasjon. Gode fylkesveier er alfa og omega for næringsliv og bosetting i nettopp hele Trøndelag. Men det er viktig at vi gjør dette selv og sammen, det er da vi får mest vei for pengene.

E6 og E39 bygges ut av Staten, og jeg håper også at E14 kommer på samme liste. Men det er fylkesveiene som er transportårene ut og inn til distriktene. Fylkesveiene bringer folk, varer og gods ut og inn til disse gjennomfartsårene. Dette bekreftes av næringslivet i distriktene. Hovedutvalg for transport og for vei møtte representanter fra næringslivet i Ytre Namdal i forbindelse med fylkestinget nå i juni. Næringslivet i dette området har en enorm vekst og miljøet tenker så absolutt på løsninger med godstransport på sjø. Men gode fylkesveier er like viktig.

Fylkesveiene er så viktig at jeg har levert ei bekymringsmelding til fylkesutvalget. Vi ser jevnlig oppslag i lokalaviser om veier som ikke holder mål. Jeg har også selv vært ute på mange befaringer og møter folk jevnlig rundt omkring i fylket, sånn som da vi snakka med næringslivet i Nærøysund. Det store vedlikeholdsetterslepet blir bare større, og i tillegg til viktig transport av gods ut og inn til mange lokalsamfunn truer dette også trafikksikkerheten for oss alle og det reduserer fremkommeligheten. Dette skaper utrygghet og uforutsigbarhet for innbyggerne.

I fylkestinget i april behandla vi årsresultatet for 2021. Med bakgrunn i min bekymringsmelding fikk vi vedtatt at vi skal bruke 150 millioner på fylkesveiene våre. I tillegg får vi 20 mill fra staten. Så håper jeg også at vi kan legge på 50 millioner når vi behandler tertialrapporten. Dette blir til sammen 220 millioner i 2022. Som hovedutvalgsleder for vei er jeg utrolig glad for dette, selv om det er lite når vi vet at vi har et etterslep på mellom 5 og 6 milliarder.

De viktigste godsveilenkene blir det derfor nå tatt tak i. Det jobbes godt med fylkesvei 30 mellom Støren og Røros, og reguleringsplanarbeidet er for det meste ferdig. Laksevei Nord er navnet på veistrekningen fra Ytre Namdal og til fylkesveien kobler seg på E6 på Høylandet. Jeg håper at vi klarer å bli enige om trasévalg slik at vi får fart i arbeidet. Orkdalspakken er en tredje strekning som ligger på bordet. Alle disse veiene er godsveilenker.

Sjøl om bompenger er den eneste måten å finansiere dette på så tror jeg at når brukerne av disse veiene får se resultatet av det arbeidet som blir gjort vil det bidra til en felles forståelse for behovet for egenfinansiering. Vi ser og opplever at veien blir bedre og tryggere. Det er også gledelig å se at Åstfjordbrua på strekningen fv 714 Lakseveien er nominert til årets anlegg i 2021, som ett av tre anlegg i Norge.

Vi kan gjerne sitte og vente på tilskudd fra staten eller håpe at staten tar tilbake noen av disse fylkesveiene som enkelte også tar til orde for. Det siste har jeg ingen tro på. Staten tar vare på og utbedrer stamveinettet vårt men vi må selv ta ansvar for fylkesveiene. Vi må planlegge og bygge våre fylkesveier selv, da blir det i alle fall gjennomført, og det blir gjennomført på en sånn måte at vi tar hensyn til lokale og regionale forhold.

Så skal vi selvfølgelig, forhåpentligvis også tverrpolitisk, sette press på regjering og storting for at de skal bevilge mer midler til våre fylkesveier. Det gjør vi hver dag gjennom hele året. 2 milliarder i statsbudsjettet for neste år gir Trøndelag mellom 180 og 200 millioner kroner ekstra, og det kommer veldig godt med. Vi skal også fortsette å jobbe med å skaffe mer penger til trafikksikkerhet på våre fylkesveier. Gjennom et samarbeid opp mot Stortinget med fylkets kommuner og våre innbyggere. Vi må tenke innovativt, forenkling og hva er det som er godt nok for oss. Det gjør vi best selv. Da får vi mer riktig vei for pengene.

Hallgeir Grøntvedt, Leder hovedutvalg vei, Trøndelag Senterparti