Hvordan er egentlig bemanningssituasjonen i våre kommunale tjenester, spør Ørland Høyre ved gruppeleder Anne Bjørnerud. Ørland kommune driver som kjent nærmest billigst i landet på de aller fleste områder, det burde også være kjent for Ørland Høyre.

For barnehagene driver Ørland kommune for netto driftsutgifter (per innbygger) for kr. 152 228,-. Landsgjennomsnittet ligger på kr. 170 178,- og sammenlignbare kommuner, på hele kr. 177 607,-. Det viser at vi ligger langt under landsgjennomsnittet, men vi oppfyller den lovpålagte normen. Men er det virkelig der vi vil ligge, eller ønsker vi en satsning som vil gi oss en langsiktig gevinst?

Ørland Høyre skriver at saken om økt grunnbemanning i barnehagene er fremlagt av rødgrønn posisjon, og at de ikke ønsker å gå imot dette forslaget, men heller se kommunen i en helhet og viser til budsjettprosessen som kommer nå i høst.

Det man må spørre seg om, er om Høyre fikk med seg saken, og hvor den har blitt behandlet. I utvalg for oppvekst og utdanning sitter Arbeiderpartiet med 2 og Senterpartiet med 3 representanter. SV og Høyre sitter også med en representant hver. Saken har vært opp til orientering og behandling i flere utvalgsmøter, og ble fremmet fra et enstemmig utvalg nå i siste kommunestyremøte. Altså et flerpolitisk forslag basert på lengre tids arbeid i utvalget.

Som utvalgsleder opplever jeg et sterkt engasjement for oppvekstsektoren fra flere av partiene som er medlem i utvalg for oppvekst og utdanning. Vi er heldige som har dyktige politikere som sitter med ulik erfaring og kunnskap. Vi er også så heldig å ha medlemmer som sitter med førstehånds faktakunnskap om private barnehager innad i kommunen. Derfor er jeg glad for at utvalgsmedlem Ann Elisabeth Valaas Solbue (SP) svarte opp på Høyres innlegg, og viser til sine erfaringer med private barnehager kontra kommunale.

Saken om økt grunnbemanning i barnehagene handler ikke om å sette ulike sektorer opp mot hverandre, som Ørland Høyre så inderlig prøver i sitt innlegg. Som utvalgsleder blir jeg også provosert over sitatet; «Det vi ikke ønsker å være med på, er å legge føringer for budsjettet for neste år der en gruppe roper høyt og velartikulert mens andre grupper ikke engang vet at diskusjonen går.»

Den gruppen som roper høyt i denne saken, er «fagutvalget» for oppvekst i kommunen, som ønsker å ta politisk styring og nettopp legge føringer for neste års budsjett. Det er ikke de ansatte i barnehagene som roper høyt om dette, men vi politikerne i utvalget som ønsker å vise at nå er det på tide å bruke penger på de lovpålagte tjenestene vi har.

Om man leser saksfremlegget så vises det til en fordeling i alternativ «C», som også fagfolket anbefaler. Ved å bruke 2,3 mill. vil alle barnehagene få minst ett årsverk økt grunnbemanning. Dette alternativet vil høyst sannsynlig eliminere innleie av korttidsvikarer og gi økt kvalitet og stabilitet for barn og foreldre. Det vil også bidra sterk til å skape forutsigbare arbeidsforhold for ansatte og redusere slitasje og stress i arbeidshverdagen, som igjen øker sannsynligheten for redusering i sykefravær på enhetene.

Så ble jo vedtaket i kommunestyret slik at det ble anbefalt at alle partiene tar med seg nettopp denne anbefalingen inn i budsjettprosessen i høst. Jeg personlig oppfordret fra talerstolen å finne disse pengene utenom den tildelte «rammen» oppvekstsektoren har, eller eventuelt får.

At Ørland Høyre ønsker å se dette i sammenheng med de andre sektorene får være deres valg, men jeg minner om budsjettforslaget fra Høyre i fjor, der de foreslo både nedlegging av en skole og en barnehage. Der sikret Arbeiderpartiet og Senterpartiet en økning på over en halv million i stedet for kutt som Høyre la opp til.

Håper også etter å ha sett Høyres engasjement for oppvekstsektoren de siste dagene, at de tar med seg dette inn i utvalget for oppvekst og utdanning.

Jeg ønsker debatten om økt grunnbemanning velkommen, og ser gjerne at flere følger i fotsporene til utvalg for oppvekst og utdanning. Det handler om politisk styring, være i førersetet og vise at vi mener alvor med Ørland kommune.

Fredrik Sandness,

Utvalgsleder oppvekst og utdanning – Ørland Arbeiderparti