Det er nå gått over 200 dager siden Høyesterett dømte etableringa av vindturbiner på Fosen-halvøya i Trøndelag som ulovlig og brudd på menneskerettighetene. Regjeringa har innrømmet bruddet, men trenerer å følge internasjonal lov om at slike ulovligheter må rettes opp slik at alt tilbakeføres slik forholdene var tidligere. I dette tilfelle kreves vindturbinene fjernet fra reinbeiteområdene. Regjeringa bryter daglig samenes menneskerettigheter ved å forholde seg passive under påskudd av at den må få mere kunnskaper for å «bøte» på skadene som er gjort i reinbeiteområdene på Fosen.

Samenes egne kunnskaper og utredninger om konsekvensene er faglig og utfyllende nok til at regjeringa kunne ha handlet for mer enn ett år siden. Regjeringa bryter våre forpliktelser i h.h.t. ILO- konvensjonen for urbefolkningas rett til vern om sin næring og kultur. Den bryter med løftene om å ivareta samenes interesser etter Alta-striden på slutten av 1970-tallet og respekten for Sametingets vurderinger om hvordan samenes levekår skal ha prioritet foran alle endringer i deres næringsområder.

Det er Olje- og energidepartementets ansvar å finne en løsning på den situasjonen de selv har satt seg i, og ikke samene på Fosen. Distriktet har siden sakens oppstart vært tydelig på de alvorlige konsekvensene en slik utbygging ville få for reindriften, uten at dette ble tatt på alvor. Heller ikke anmodningen fra FNs rasediskrimineringskomité om midlertidig stans i anleggsarbeidet inntil lovligheten var avklart, er tatt på alvor.

Det hørtes og syntes i media, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Norge som liker å framstå som er foregangsland for å sikre urfolks rettigheter og menneskerettigheter er satt i en offentlig gapestokk som har gitt en kraftig ripe i lakken for rettsstaten Norge. Det norske Storing og de ulike regjeringene har ikke lært noe av skandalene de sto for i utbyggingen av Alta-elva. Nå er det tid for å føle skam og snu, ikke bare i forhold til samene på Fosen, men også i forhold til den tillitskrisen som har oppstått i kjølvannet av både Alta- og Fosen-saken.

Norges Kommunistiske Parti