Høyre, FrP og Venstre i Ørland ønsker å få utredet sentrale spørsmål som navn på ny kommune, sentrum og fordeling av sentral kommunal infrastruktur i ny kommune, før kommunestyret tar stilling til om folket skal få si sitt JA eller NEI til en evt. sammenslåing av Ørland og Bjugn. Vi vil ha en garanti for at Ørland skal få vedtatt sin kommuneplan uavhengig av kommuneplanen som er vedtatt for Bjugn kommune. Ørland må få arealer til boliger og næring til liks med hva Bjugn har fått. I tillegg ber vi om at begge kommunene må få en plan for å rydde opp i kommuneøkonomien sin, og vi vil ikke at eiendomsskatt skal legges til grunn for kommunens inntekter. Det er også en stor fordel å få signaler fra den nye regjeringen om hvilke oppgaver og større fordeler en «ny» og større kommune vil få i forhold til at vi er hver for oss. Dette betyr IKKE at vi stopper prosessen, men vi tar en «arbeidspause» for å få fakta på bordet. Kommunestyrene vedtok juni at kommunestyrene i oktober skulle ta stilling til om prosessen skulle videreføres frem mot en folkeavstemming i februar. Det var IKKE lagt opp til en ny behandling i kommunestyrene før etter folkeavstemmingen, og det ble heller ikke vedtatt noen endring av denne prosessen av flertallet kommunestyret. Derfor er vi nå svært glade for at Styringsgruppen for kommunesammenslåingen nå er enige om at kommunestyrene skal ta stilling til om vi skal ha en folkeavstemming i 2014, når utredningene om «sentrale spørsmål» foreligger.

For Høyre, FrP og Venstre er det viktig at arbeidet med en evt. kommunesammenslåing ikke skal gå på bekostning av kommunen sin store oppgave med ivaretakelse av innbyggernes og kommunes interesser i utbyggingsfasen for kampflybasen. Særlig de støyberørte trenger stor grad av oppfølging. For Høyre, FrP og Venstre er det avgjørende viktig med en folkeavstemming før vi tar standpunkt om vi skal slå sammen kommunene eller ikke. Vår oppgave er å gi innbyggerne et best mulig grunnlag for å ta en beslutning. Det mente vi at vi ikke hadde da kommunestyret den 17. oktober skulle ta stilling til om prosessen skulle videreføres frem mot en folkeavstemming. Vi kan love folket at vi skal arbeide for å få fakta på bordet før kommunestyret på nytt skal ta stilling til om vi skal gjennomføre en folkeavstemming eller ikke, og at prosesser og meningsutvekslinger skal foregå i åpenhet. Til slutt er det folket som bestemmer, og det skal vi respektere.

Torhild Aarbergsbotten (H)Bjørnar Dahlberg (FrP)Mikael Tyskø (Venstre)