22. januar har Arbeiderparti- og Senterparti-regjeringen styrt Norge i 100 dager. Vi ser allerede at regjeringen har innfridd på sine valgløfter, spesielt innen arbeidsliv og inkludering. Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er gjeninnført. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart på NAV eller helsevesenet. Det er bevilget mer penger til NAV for å følge opp unge ledige mye tettere og 1000 flere tiltaksplasser. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes. Og det er sørget for pensjon fra første krone. Det er et viktig steg i riktig retning for å sikre bedre pensjonsopptjening for alle som er yrkesaktive i dag.

Lovendring

En av de viktige tiltakene er at regjeringen nå vil lovfeste heltidsnorm, innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger og styrker deltidsansattes fortrinnsrett. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil nemlig ha hele, faste stillinger og trygge jobber til alle.

Høy andel deltidsansatte og manglende heltidskultur er et stort problem i deler av offentlig og privat sektor. I Ørland Kommune er det 52 % hele stillinger, og dermed en høy andel deltidsstillinger. Dette er ikke unikt i kommune-Norge, men det kreves en endring for få heltid som hovedregel.

Hvorfor er heltidskultur viktig?

Heltidskultur er viktig for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv. Heltidsstillinger er også viktig for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet. Deltid kan gjøre det vanskelig å planlegge arbeid og fritid.

Koronapandemien har også vist oss smittevernsutfordringene ved at ansatte i deltidsstillinger arbeider på flere steder for å få en lønn å leve av. Dette handler også om at vi har behov for å rekruttere nok ansatte innen velferdsyrkene til å dekke det økte behovet vi vet kommer i årene fremover. Skal helse og omsorg være en attraktiv karrierevei, trengs det hele og faste stillinger, og vi kan ikke fortsette å utdanne 2-3 personer for å dekke ett årsverk.

Manglende heltidskultur utgjør et likestillingsproblem. I 2020 jobbet om lag 35 prosent av alle sysselsatte kvinner deltid, mens andelen blant menn var omtrent 15 prosent. Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er en krise for den enkelte arbeidstaker, for likestillingen og ikke minst for vår felles velferd. Regjeringens løsning på dette er å sette fokus på heltidskultur. Før det første startes det en kulturendring ved å lovfeste en heltidsnorm. Heltid skal være hovedregelen, og dersom arbeidsgivere ønsker å benytte deltid i stedet for heltid, skal behovet for dette dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte. For det andre styrkes retten til heltid for de som allerede er ansatt i deltidsstillinger, gjennom å styrke deltidsansattes fortrinnsrett.

Heltidskultur i Ørland

I Ørland Kommune har vi hatt fokus på heltidskultur de siste årene. I 2019 var andelen heltidsstillinger på 43 %, i 2021 var den på 53 %. Gjennom programmet «Kvalitet i tjenestene – heltidskultur» har det blitt en bevisstgjøring i forhold til å jobbe med heltidskultur, og vi ser at det gjør noe med antall hele stillinger. Kommunens partsammensatte utvalg har satt som mål at 70 % av stillingene skal være hele, faste stillinger i løpet av 2023.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at heltidskultur i tillegg til å gi de ansatte trygge jobber, gir et kvalitetsløft i tjenestene. Det er bedre for brukerne av tjenestene å ha færre personer å forholde seg til. Samtidig er det viktig å legge til rette for at alle klarer å stå i full jobb ut arbeidslivet. Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år, og det er flere spesielt innen helse og omsorg som ønsker å jobbe deltid fordi arbeidet er tungt. Vi trenger folk i arbeid og vi trenger at de klarer å stå arbeidslivet ut. Derfor må vi satse på heltidskultur og trygge, faste jobber.

Gunnhild Tettli, gruppeleder Arbeiderpartiet og Laila Veie, gruppeleder Senterpartiet