Ved utgangen av 2021 går fristen ut for å reforhandle lærernes arbeidstidsavtaler. Leseplikten for undervisningspersonell har vært uendret over lang tid.

Per i dag er det forskjell på leseplikt på barnetrinn og ungdomstrinn. Dette betyr at det fra sentralt hold gis mer tid til kontaktlærere på ungdomstrinn enn på barnetrinn. Dette mener Utdanningsforbundet i Åfjord at det er på høy tid å gjøre noe med. Det er ikke mindre arbeid å være kontaktlærer på barnetrinn enn på ungdomstrinn. Tiden som settes av, bør være lik uavhengig av hvor i utdanningsløpet du jobber og den må økes! Vi mener at det er for lite tid til alle som jobber som kontaktlærere. Mange som jobber som kontaktlærer i dag opplever at tiden ikke strekker til. Det har gjennom årene kommet mange nye arbeidsoppgaver for de som jobber som kontaktlærere, og det settes større krav til dokumentasjon og kontakt med hjemmene. Vi trenger et kraftig løft i denne tidsressursen, og det er på tide at det settes et makstall på antall elever hver kontaktlærer kan ha ansvar for. Dagens lærere må settes i stand til å gjennomføre jobben som kontaktlærer på en god og forsvarlig måte. Utdanningsforbundet i Åfjord sitt årsmøte mener at økt tid til kontaktlærere må prioriteres inn i forhandlinger om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonell (SFS 2213) i kommende forhandlinger.

Årsmøtet 2021, Utdanningsforbundet Åfjord