Spørsmålet om vindkraft engasjerer nasjonalt. Bakgrunnen for denne interessen er at inngrepene i natur og fauna er så omfattende, og fordelene synes kun å komme bestemte næringsinteresser til gode. I Demokratene har vi følgende rettesnor for all vår politikk: Vi vil alltid sette folkets nasjonale fellesinteresser framfor andre hensyn. Kortsiktige forretningsgevinster for enkeltselskaper blekner målt opp mot skadene som påføres den norske natur, vårt dyrebare felleseie.

I energispørsmål vil Demokratene sørge for at norske interesser settes først. Norsk vannkraft skal komme norske forbrukere og næringer til gode. Heldigvis er vi i dag selvforsynte. Vi skal ikke primært løse andre lands energiutfordringer, men sørge for at vårt eget folk har det som de behøver. I Norge er det et stort behov for energi til husstandene og til industrien. Der skal våre egne ressurser kanaliseres. Salg av strøm utenlands skal kun gjøres når det ikke går ut over våre egne borgeres ve og vel. Det sier seg selv at de energiprisene som vi har hatt i Norge i senere tid er uakseptabelt høye.

I Norge har vi omfattende energiressurser som vi kan bruke til vår egen fordel. Vi har en stor produksjon av vannkraft. I tillegg kommer våre store olje- og gassreserver. Dette betyr at vi ikke har noe behov for å foreta så omfattende inngrep i naturen som vindkraft representerer. Utbygningen av vindkraft representerer et feilgrep som må reverseres.

Med tanke på vindkraften på Forsen så felte Høyesterett den 11. oktober 2021 dom om at konsesjonen til vindkraftutbygging var ugyldig. En høyesterettsdom kan ikke ankes, og står også over alle andre bestemmelser. Derfor er det underlig at snart et halvår etter domfellelsen så pågår den ulovlige produksjonen på Fosen for fullt. Vi mener dette er en helt uholdbar situasjon.

Demokratene mener at vi ikke kan tillate at et offentlig eid selskap med overlegg fortsetter å utøve en ulovlig virksomhet. Kraftproduksjonen må umiddelbart stoppes og verdien av el-kraften inndras. Det vanlige er at ulovligheter møtes med bøter om virksomhet likevel fortsetter. Det er rettferdig at kostnadene med å rive ned dette ulovlige vindkraftanlegget pålegges eier.

En energipolitikk kan ikke tillate seg å være hodeløs med tanke på omgivelsene. Norsk natur representerer en så høy fellesverdi for folket at den opplagt står over enkle kommersielle hensyn. I tillegg har Norge mer enn nok egen energi allerede. Det som må gjøres er å foreta en prioritering: Hvem skal vi sette først, nordmenns vel eller overstatlige institusjoners ønsker og drømmer om «det grønne skiftet»? For Demokratene er valget enkelt: Vi setter alltid norske interesser først!

I programmet til Demokratene sier vi: «Riv vindturbinene og restaurer naturen rundt dem». Dette bør gjøres omgående på Fosen.

Hanne Angelvik, leder i Demokratene Fosen og Øyvind Eikrem, politisk nestleder i Demokratene