Som tidligere lærer og undervisningsinspektør ved gamle Sandnes skole i Bjugn, følger jeg med interesse debatten om grunnskolene i den nye Ørland kommune. Spesielt merker jeg meg at grensene for skolekretsene har vært nevnt i forbindelse med de enkelte skolenes kapasitet.

Med tilhørighet til både Ørland og Bjugn og som mangeårig pensjonist, skal jeg være varsom med å blande meg inn i noen debatt, men det er et par punkter jeg gjerne vil bringe fram i lyset.

Når skolemyndighetene i Bjugn påpeker at Botngård skole har for liten kapasitet, så har de delvis seg selv å takke.

Da Oksvoll skole ble nedlagt, fastsatte administrasjonen i Bjugn kommune at grensen mellom de elevene som skulle overføres til Botngård og de som skulle til Vallersund, skulle gå ved Valseidet.

I Grunnskoleloven § 8-1 står det: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.

Som undervisningsinspektør har jeg selv målt opp de aktuelle avstandene. Geografisk ligger midtpunktet mellom Vallersund og Botngård langs fylkesvei 721 et par hundre meter sør for Korsgat-krysset. For veien rundt Nes ligger midtpunktet omtrent ved avkjørselen til Dypfest. Dette innebærer at et langt større antall elever fra Oksvoll med loven i hånd kunne vært overført Vallersund Oppvekstsenter. Hva foreldrene mente om vedtaket, aner jeg ikke, og det gjør sannsynligvis ingen andre heller. Så vidt jeg vet, ble de aldri spurt.

Ved nedleggelsen av Fagerenget skole ble et lignende vedtak gjort. Elevene ble overført til Botngård selv om Vallersund var nærmest for de aller fleste.

Jeg skal ikke her påstå at Bjugn kommune har gjort noen direkte feil, for det det står videre i samme paragraf: Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.

Mitt poeng er at Bjugn kommune med opplæringsloven i hånd kunne ha funnet løsninger som ville ha avverget at Botngård skole ble så overfylt som den tydeligvis er i dag.

Det er også et faktum at ungdomsskoletrinnet ved Vallersund Oppvekstsenter ble overført til Botngård for et par år siden.

Etter å ha vært pensjonist såpass lenge vil jeg ikke ta stilling til de praktiske og pedagogiske sidene ved de alternativene jeg har skissert ovenfor. Men både lovparagrafen og geografien ligger fast.

Uten å ta stilling til problematikken rundt privatskoler, vil jeg for øvrig få ønske foreldrene ved Fagerenget Montesorriskole lykke til med deres initiativ.

Svein Erik Backe