Til politikere i Indre Fosen kommune; Håper dere husker idretten i Indre Fosen i budsjettmøtet?

Idrettsrådet er delegert av kommunen til å fordele avsatte aktivitetsmidler. Gjennom et eget designet fordelingssystem, blir midlene etter søknad fordelt til alle lag i Indre Fosen idrettsråd.

Dette er penger som kommer svært godt med i den frivillige jobben som gjøres rundt om i kommunen for å gi barn, unge og voksne et godt aktivitetstilbud til en overkommelig pris. Midlene fra kommunen er et godt bidrag til å holde treningsavgiften nede for barn og unge. Idrettsrådet er bekymret for det reelle nedtrekket i denne støtten. I 2019 ble det bevilget kr 895 000,- til idrettslagene, I 2020 var summen redusert til kr 865 000,-, og videreført i 2021.

I 2022 ble det igjen en reduksjon ned til kr 715 000, hvor summen har ligget fast frem til dagens budsjettforslag fra kommunedirektøren. Det har vært en nedgang på kr 180 000,- i bevilgningen til idretten de siste 5 årene. Når man i samme periode har hatt over 20 % økning i konsumprisindeksen, så har man i realiteten svekket idretten med bortimot 1/3 de siste 5 årene.

Under årets valgkamp gikk idrettsrådet ut med en oppfordring om å huske på hva de frivillige gjør for kommunen vår, og da spesielt innen idrett. Det skapes bolyst hver dag rundt omkring i kommunen av de frivillige ildsjelene som holder idretten i gang. Men de er avhengige av midler for å klare å holde prisene og treningsavgiftene for deltakelse nede.

Idrettsrådet registrerte at flere lokalpolitikere var synlige i media med deres ønsker om å sørge for at idretten får den støtten de fortjener. Ut fra tallene som kan leses i forslaget til årets budsjettarbeid, ser det ut til at det man sa i media for noen måneder siden nå er avglemt.

Det er tøffe tider i kommunen, og mange kjenner på dette. Den bolysten og de verdifulle tilbudene som idretten skaper rundt omkring i kommunen er en liten sum på kommunens budsjett.

Idrettsrådet ber politikerne i kommunestyret om å sørge for at støtten til idretten styrkes!

Indre Fosen idrettsråd