Min mor fyller 90 år til høsten og ønsker seg omsorgsbolig. På grunn av dårlig mobilitet og nedsatt hørsel føler hun seg ensom og sosialt isolert. Hvis hun skal få ønsket sitt oppfylt må noen dø først.

Min mor ønsker seg en bolig i nærheten av Bjugn Helsesenter. De fleste gjenlevende av hennes generasjon bor der. Det ville også gitt henne mulighet for å delta i sosiale aktiviteter på sykehjemmet og arbeidsstua. Alderen betyr at hun også vil ha økende behov for omsorgstjenester de neste årene.

I Ørland er det dessverre ikke noen sammenheng mellom det boligsosiale behovet og tilgang til kommunal bolig. Tildeling skjer oftest på bakgrunn av hvilke boliger som er ledige. Ledighet som oppstår når noen blir så syke at de trenger sykehjemsplass eller at de dør. Når man snart fyller 90 kan det føles utrygt å vente på at døden skal rydde i ventelistene.

I tillegg til at antall boliger er lavere enn behovet har boligene også et stort vedlikeholdsetterslep. Noen av boligene er så dårlige at de kan ganske enkelt ikke leies ut. Årsaken til dette er at leieinntektene over mange år er benyttet til andre formål enn vedlikehold av boligene.

Ifølge kommunen er eiendomsporteføljen større enn kommunebudsjettet har evne til å bære. Oversatt betyr det at kommunen har flere eiendommer enn det den greier å drive og vedlikeholde. For kommunale boliger er det uproblematisk siden husleia dekker drift og vedlikehold. Eller ville gjort det hvis ikke beboerne hadde vært brukt som melkekyr for å finansiere øvrige kommunale bygg,

Det ser heller ikke ut som kommunen har planer om å løse mangelen på kommunale boliger. Oppgaven blir i stedet overlatt til private utbyggere. Kommunen forutsetter altså at en privat investor vil være bedre til å bruke leieinntektene til drift og vedlikehold enn det kommunen har vært. Beboerne skal fremdeles være melkekyr, men nå for profitt.

Kommunens boligsosiale strategi må omfatte plan for å dekke behovet for kommunale omsorgs- og trygdeboliger. Dette må ikke overlates til private utbyggere. Vi trenger ikke-kommersielle utleieboliger, ikke investeringsobjekter. Kanskje min mor kan få ønsket sitt oppfylt uten at noen må dø først.

Ole Edvard Antonsen, 1. kandidat Rødt