Norske kvinner føder stadig færre barn. Dersom denne trenden fortsetter, blir det vanskelig å opprettholde den norske velferdsstaten, og dette bekymrer politikere i hele Norge, ikke minst på landet.

Hovedårsaken til at fødselstallene faller, er at flere og flere velger å få bare to barn, selv om de egentlig ønsker seg et tredje. Et tredje barn er et stort løft, ikke minst økonomisk, siden det medfører behov for større hus, større bil, og større utgifter til fritidsaktiviteter.

Både kvinner og menn ønsker seg flere barn enn de faktisk får, og når de likevel velger å ikke få det tredje barnet, er det litt ulikt fordelt mellom kjønnene hvilke årsaker som veier tyngst: Menn er mest redd for økte utgifter og dårligere økonomi, kvinner er mest redd for tidsklemma og dårligere tid.

Dette gjenspeiler seg også i hvilke politiske tiltak de ser for seg som virksomme for å øke sjansen for et barn nummer tre: Kvinner ønsker mer fleksible løsninger for arbeidstid og ferie, menn foreslår bedre rabattordninger for barn nummer tre.

På den bakgrunnen vil jeg foreslå å utrede hva det vil koste for vår kommune å samkjøre all foreldrebetaling for barnehage, SFO, idrett og kultur, og slik gjøre det gratis med barn nummer tre (og fire). I dag har vi typisk 30% rabatt på barn nummer to, og 50% på barn nummer tre. Men forslaget er å gjøre det gratis for alle familiens barn etter nummer to.

Her har vi en uutnyttet mulighet til å markedsføre oss som en familievennlig kommune som ønsker oss og legger til rette for større barnefamilier. Det er også en demografisk gruppe vi ellers har alle forutsetninger til å tiltrekke oss. I vår kommune, i motsetning til i Trondheim og større tettsteder, finnes det en rekke hus med plass til større familier, store tomter med plass til hage etc., som gir oss et klart fortrinn nettopp overfor dem som ønsker seg større familie og flere barn.

Vi ønsker oss flere tilflyttere, og vi ønsker også å bidra til at flere får det tredje barnet de ønsker seg. Å gjøre det gratis med barn nummer tre er samtidig å gi et sterkt signal om hva slags kommune vi ønsker å være.

Dette vil naturlig nok ha en økonomisk kostnad. Men til gjengjeld kan gevinsten bli svært høy, om denne taktikken lykkes.

Hans Eide