«Sykehjemmene i Ørland kommune mister kjøkkenet i helgene».

Fagforbundet Ørland har følgende spørsmål til kommunestyret i Ørland kommune:

Er det ønskelig at flere hundre måltider til de eldre i året skal holde lavere kvalitet?

Er det forsvarlig å legge nok en oppgave til personalet ute på avdelingene?

I april vedtok kommunestyret i Ørland kommune flere innsparingstiltak gjennom «økonomiprosjekt 2024-2025». Noen av tiltakene kan være riktige i lys av kommunens økonomiske situasjon, mens andre bærer preg av å ikke være godt nok utredet.  Fagforbundet Ørland mistenker at noen av våre folkevalgte ikke har tatt inn over seg hvilke konsekvenser dette kan gi for kommunens tjenestemottagere og de ansatte.

I flertallets forslag til innsparingstiltak var redusert drift av institusjonskjøkken i helgene tatt med. Man kan velge å tro at posisjonen så for seg innsparinger uten at det gikk utover kvaliteten på tjenesten. I praksis kan dette vise seg å bli utfordrende. Det foreligger ingen plan for hvordan maten skal forberedes, håndteres, lagres og oppvarmes i helger og helligdager. Dette er oppgaver som nå vil kreve ressurser fra personalet ute på avdelingene ved sykehjem og i hjemmesykepleien. Den som skulle hjulpet, pleiet og pratet med oldemor må omdisponeres for å klargjøre søndagens middag. I juletider og påsken kan kjøkkenet være stengt i opptil fem dager.

Kvaliteten på tjenestene eldre mottar vil svekkes direkte av dette tiltaket. Fagforbundet mener at det også vil påvirke arbeidsmiljøet negativt. Det er allerede høyt press på personalet ute på avdelingene og det å tilføre flere oppgaver vil legge ytterligere press på de ansatte.

Brukere i livets siste fase fortjener ikke bare ernæring, men gode måltider. Fagforbundet mener at kjøkkenet bør driftes i helgene. Slik benytter vi riktig kompetanse på riktig oppgave, og sørger for at ansatte ute på avdeling har tid til omsorg og pleie.

På vegne av styret i Fagforbundet Ørland:

Ann-Berit Nervik, Leder

Stian Ring, Hovedtillitsvalgt