At de ulike grender ser med bekymring på endringer i skolestruktur, har vi stor forståelse for.

Dere politikere skal også ta vare på elevene og barna våre som ikke direkte blir berørt av eventuelle strukturendringer.

Testmann Minne vil måtte ytterligere spare om det ikke tilføres penger til skole om dere velger å opprettholde dagens skolestruktur. Når skal vi få vedtak som står seg lengre enn til neste budsjettforhandling? Er det viktigere å beholde skolebygg enn å ivareta innholdet i skolen?

Vi ser med stor bekymring på hvordan vår skole skal driftes fra januar 2022 med foreslått budsjettramme fra kommunedirektøren.

Testmann Minne har over flere år fått redusert sine budsjett. Nå kan det ikke tas flere kutt ved vår skole.

Lover brytes ved Testmann Minne.

Hva gjør dere som arbeidsgivere når Statsforvalteren kommer med pålegg?

Det trengs mere penger for å unngå videre brudd. Kan dere politikere virkelig godta at dette skjer! Antall klasser er redusert, vegger er slått ut og vi har nå 8 av10 trinn sammenslått, til høsten blir det 9 av 10 trinn dette gjelder.

Elevtall varierer fra 17 til 35 pr trinn. Tidlig innsats blir ikke gjennomført. Fortsatt har det ikke vært rom for gjennomføring av lovpålagt leirskole. Skolen tilbyr ikke lovpålagt antall timer til leksehjelp. I tillegg til innsparing ved innleie, er det også vanskelig å få tak i vikarer, så grupper må slås sammen eller få alternative opplegg.

Både foreldre og ansatte er bekymret for at undervisning etter hvert blir mer preget av lærerstyrte timer med liten mulighet for tilpassinger til enkeltelever. Fagfornyelse med krav om dybdelæring, kritisk tenking, etisk bevissthet, refleksjon og bærekraftig utvikling, gir store utfordringer å fylle når man stort sett er en voksen pr klasse.

Elever kan lett «gjemme» seg bort i store grupper. Tid til å følge opp elevsaker lar seg ikke gjennomføre i løpet av skoledagen. De andre elevene blir sittende igjen alene i klasserommet, og det gir ingen god følelse for hverken de elevene det gjelder eller de som blir uten en voksen.

Forutsetning for at alle elever skal få tilpasset opplæring, er et godt arbeidsmiljø og at skolen har en vurderingspraksis som fremmer læring og utvikling. Dette er allerede en stor oppgave med dagens bemanning. Hva vil skje når det er foreslått ytterligere reduksjoner?

Og i tillegg kommer oppvekstreformen som trer i kraft 1. januar 2022 hvor det kreves langt mer forebyggende arbeid. Vi ser ikke noen som helst mulighet for at vi kan imøtekomme det dette krever av oss.

Vi krever at dere tilfører oppvekstetaten nok penger slik at rektor og alle ansatte får drive Testmann Minne på best mulig måte, og for ikke å snakke om lovlig. Som foreldre ønsker vi at våre barn får den individuelle hjelpen de har rett og krav på.

Våre barn og unge er framtida, og de fortjener at det satses på dem også ved Testmann Minne skole.

Grete Storli, FAU, Testmann Minne skole

Kristin Rønne, verneombud, Testmann Minne skole

Beathe Hovstein, plasstillitsvalgt, Utdanningsforbundet

Torunn Persson, plasstillitsvalgt, Fagforbundet