Fosna-Folket hadde følgende krigstyper på nettavisen 17. februar: «Myrvold stanset innbyggerforslag med dobbelstemme». Det er en spekulativ og svært misvisende overskrift. «Møteleders stemme ble avgjørende» reflekterer realitetene i møtet bedre. Hva er forskjellen?

For det første lyder Kommunelovens § 11-9, andre ledd, siste setning, slik: «I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt». For det andre lyder Kommunelovens § 8-1, andre ledd, først setning slik: «Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme». Sagt med andre ord, det er en PLIKT å stemme i saker til votering - også for en ordfører.

I Ørland kommune har vi et digitalt voteringssystem. Systemet er slik at alle avgir stemme. Først når alle stemmeberettigede har votert blir resultatet kjent - også for ordfører. Jeg stemte for mitt syn, som øvrige representanter i saken, og da ble resultatet automatisk slik det ble ved stemmelikhet. Før vi fikk dette systemet var det slik at votering foregikk ved håndsopprekning (unntatt valg). Da kunne ordfører lande sin dobbelstemme «taktisk» når det var klart at det var stemmelikhet.

Slik er det altså ikke lenger. Ordfører har stemmeplikt ref § 8-1 ovenfor. Nå blir det alternativet møteleder har stemt for automatisk utslagsgivende ved stemmelikhet, ref § 11-9 ovenfor. Lite taktikk i det med andre ord.

Det er lite som overrasker meg lenger, men la meg si at noen uttalelser er mer oppsiktsvekkende enn andre i artikkelen: «Dette er latterlighetens demokrati. Men vi er ikke ferdige, vi har knapt begynt. Nå har vi to år på oss til å stikke kjepper i hjulene for Ørland kommune, og opprette bygdeliste, sier xxx».

Kommunestyrets behandling er ikke et bevis for «latterlighetens demokrati». Det er ekte demokrati, med klare regler, og full åpenhet og sporbarhet. Resten av utsagnet er bare trist. Det er subversjon. Subversjon betyr undergravelse, og brukes om aktiviteter som har til formål å undergrave forfatningen i et land eller et lands selvstendighet. Eller i vårt tilfelle, undergrave kommuneloven og en kommunes lovlige og demokratiske selvstendighet.

Dagens absolutte lyspunkt var Jostein Tårnes sitt innlegg. Han slo et ord for de 900 ansatte i kommunen. Som gjør sitt beste hver dag i tjeneste for kommunen. Og de 10000 som ikke har signert på et opprop om splitte kommunen. Mennesker som kanskje har tillit til folkestyre, som forholder seg til at de som er valgt til kommunestyret opptrer etter beste skjønn i samsvar med et samfunnsmandatet de er gitt. Et viktig og riktig perspektiv spør dere meg. Historien har vist oss at det faktisk ikke finnes bedre alternativ!

Jeg vil oppfordre våre innbyggere til å engasjere og ytre seg. Det er en kvalitet i et samfunn. Jeg vil tilsvarende oppfordre våre innbyggere om å respektere spillereglene for det. Det sier minst like mye om hvilket samfunn vi EGENTLIG vil ha.

Tom Myrvoll, ordfører i Ørland kommune