Hvordan ønsker vi at samfunnet vårt skal styres? Ønsker vi at våre politikkere skal ta sine avgjørelser basert på fakta og kunnskap eller på tro, følelser, synsing og flaks? Politikk er å veie ulike hensyn imot hverandre når viktige avgjørelser skal tas. Men beslutninger om et lokalsamfunn kan ikke alltid tas utelukkende basert på optimale harde fakta. Det er mennesker som har sine liv her og da teller faktisk andre verdier ganske mye. Av og til kan det derfor være riktig å verdsette andre forhold når beslutninger tas. Men kunnskap og fakta bør uansett være med i vurderingen slik at alle blir klare over konsekvensene om man velger å prioritere det bort til fordel for andre verdier.

I Indre Fosen har vi dessverre fått en politisk kultur der alt for mange viktige avgjørelser blir avgjort basert på tro og synsing i stedet for kunnskap og fakta. Men det er ikke bare at dette blir satt til side. Nei, det virker ofte som man ikke ønsker å vite eller erkjenne fakta i det hele tatt. Det er kommunedirektøren med sin administrasjon som har ansvaret for å gi kommunestyret kunnskapsbasert beslutningsunderlag. Det utarbeides ved hjelp at kommunens egne fagressurser eller det hentes inn fra KS, SSB, konsulentselskaper eller andre. Vi skal alltid være kritiske til de faktaene som blir framlagt. Men dersom faktagrunnlaget i en saksutredning betviles så bør man imøtegå det med saklige henvisninger og ikke med beskyldinger om at administrasjonen har en politisk agenda. Det hender vi får presentert faktagrunnlag og en faglig anbefaling som vi ikke liker. Men om virkeligheten ikke er slik vi hadde ønsket så betyr ikke det at den er feil. Det virker ofte å være oppfatningen blant politikere i Indre Fosen.

Det er Senterpartiet og Høyre som stort sett har styrt denne kommunen i det siste ti-året. Flertallet har vært sikret bl.a. med Pensjonistpartiet og de siste årene også med FrP. I de viktigste sakene den siste perioden har faktagrunnlag og anbefalinger stort sett blitt lagt til side og ignorert. Det gjelder praktisk talt alle budsjetter og større struktur/omstillings-programmer som har vært behandlet. På tross av urovekkende fakta, prognoser og klare anbefalinger, så har disse partiene valgt å sette sin lit til tro og håp som grunnlag for sin beslutning.

Så har det jo heller ikke gått så bra for kommunen. Statsforvalteren gir kun flykningstjenesten og landbruk godkjent i sin siste kommunevurdering. Økonomiforvaltning og planarbeid var flagget rødt – ikke akseptabelt. Årlige underskudd i driftsregnskapet har mirakuløst blitt reddet av uforutsette finans og skatteinntekter. Skal vi basere kommunens økonomi på flaks? Skolesektoren har fått alarmerende statusrapporter og sliter med å holde seg innenfor lovpålagte rammer. Det har vært store nedskjæringer innenfor omsorg, og både næringsliv og innbyggere mener tjenestetilbudet er for dårlig. Indre Fosen har store utfordringer med omdømmet viser en ekstern rapport. Ledende politikkere blant flertallspartiene gir administrasjonen som de selv har vingeklippet, skylden for dette i stedet for å ta ansvar for de beslutningene de selv har valgt å ta.

Det kan virke som at kommunedirektøren betraktes som en merkelig blanding av den onde selv og en slags Gud. På den ene siden så hentydes det at administrasjonen prøver å sabotere demokratiske vedtak og nærmest ønsker å lage vansker for enkelte grender og institusjoner. Slik kan man finne syndebukker når man har valgt å gjøre vedtak som kommunedirektøren på forhånd har advart imot og sagt er svært vanskelig å gjennomføre. På den andre siden så venter mann at kommunaldirektøren er en slags Gud som kan forutse hvilke benkeforslag politikerne vil vedta og dermed forberede seg på forhånd for alle utenkelige og urasjonelle tiltak. Man forventer nærmest at kommunedirektøren kan trylle og få gjennomført uforutsatte kompliserte tiltak på noen ukers varsel på tvers av lover, regler og tilgjengelige ressurser. Men kommunestyrets flertall som har valgt å ignorere sin egen administrasjons og gått imot faglige anbefalinger, tar selvsagt ikke noe ansvar.

Nå blir det opp til kommunens velgere å avgjøre om vi skal fortsette å styre kommunen vår etter tro, håp og flaks, eller om vi skal planlegge og bygge vår felles framtid basert på fakta og kunnskap. Godt Valg!

Ivar Rostad, KommuneLista