Ørland Høyre vil ha økt fokus på Handlingsplan mot vold og overgrep.

Høyre sine 107 ordførere med Erna Solberg i spissen slår alarm om økningen av vold i nære relasjoner i landets kommuner. Uten å gå inn i enkeltsaker, har nyhetsbildet denne vinteren vært preget av uvanlig mange drap og flere etterforskes som partnerdrap, og eller drap på egne barn.

Ifølge Kripos var 2023 det verste drapsåret i Norge på over ti år, og siden år 2000 har 95 personer blitt drept av en gjerningsperson som tok sitt eget liv. 29 av ofrene var barn.

Leder for voldsseksjonen i Kripos, Sigurd Andreas Moe, er ifølge en NRK-artikkel 24.01.24, bekymret for økningen av antall drap de siste årene. Han sier blant annet følgende: «Vi ser at det i tidligere år har vært et snitt på 8 partnerdrap, mens i 2023 er tallet på 17. Det bekymrer oss, og er noe politiet og samfunnet for øvrig må ta på største alvor».

NOU 2020: 17 Partnerdrapsutvalgets utredning viser til at i norsk forskning på partner drap fra 1990-2012 var 72 prosent av ofrene og 79 prosent av gjerningspersonene i kontakt med helseapparatet før drapene. Politi og annet hjelpeapparat hadde registrert partnervold i 71 prosent av sakene.

Derfor må vi gjøre det vi kan for å forhindre og bekjempe vold i hjemmene, og på grunnlag av dette ønsker Ørland Høyre at Ørland kommune skal ha et økt fokus på vold og overgrep i nære relasjoner. Vi kan ikke lukke øynene og tenke at vold i hjem ikke skjer i vår egen kommune.

Det er utarbeidet en god Handlingsplan mot vold og overgrep i vår kommune fra 2020-2023. Vi må sørge for at denne planen videreføres, og eventuelt revideres om det er behov for dette.

Høyre sentralt foreslår tre konkrete tiltak mot vold i nære relasjoner:

  • Omvendt voldsalarm – byrden skal bæres av voldsutøveren, ikke offeret

  • Partnerdrapskommisjon. Det må etableres en partnerdrapskommisjon som gransker partnerdrap, og kan avsløre svikt i systemet der det har gått galt.

  • Obligatorisk varsling. Høyre ønsker å få lovfestet at ofre og etterlatte skal varsles når gjerningspersonen løslates eller får permisjon fra fengselet for å ivareta deres sikkerhet

At politiet har nok ressurser til å forebygge, avdekke, etterforske og straffeforfølge lovbrudd er vel så viktig. Her har dagens regjering prioritert feil. I løpet av åtte år med Høyre i regjering ble det ansatt 2500 flere operative politifolk. Siden regjeringsskiftet er økningen redusert med nesten 20 prosent, ifølge politiets egen bemanningsstatistikk. I tillegg har regjeringen kuttet satsningen på Etterforskningsløftet med 70 prosent siden 2021. Det nedbemannes og de som fortsatt er igjen får ikke den kompetansehevingen de skulle hatt.

At det i dag går nærmere 400 nyutdannede politi arbeidsledig er meget urovekkende for unge mennesker som i dag ønsker å utdanne seg til dette yrket. At det i tillegg diskuteres å sette politiutdanning «på frys» gjør dette bare mer frustrerende.

Fag- og opplæringsansvarlige i landets politidistrikter skriver i et opprop at budsjett for obligatorisk årlig opplæring er redusert med 70 prosent på tre år. 4500 politifolk vil nå ikke delta i planlagt opplæring i etterforskning.

Høyre påpeker også at det ikke er flere politikontor som gjør folk trygge, men det er mennesket, politiet som gjør det.

DFØ 2022 – evalueringsrapporten om politireformen viser at det kreves en videre satsning på etterforskning og på økte bemanninger

Vold i nære relasjoner er blant de sakstypene som er mest krevende å avdekke, etterforske og bringe inn for retten. Når det blir satset på mindre etterforskningskompetanse risikerer vi at det får svært uheldige konsekvenser for voldsutsatte kvinners og barns liv og helse. Vi skal heller ikke glemme mennene. Det er også menn som lever i voldsutsatte forhold.

Høyre styrer ikke landet, men i 107 kommuner der i alt 66 prosent av befolkningen bor. Ørland Høyre ønsker å sette økt fokus på den lokale handlingsplanen mot partner- og familievold. Høyre sentralt har nettopp satt sammen et ekspertutvalg som skal utarbeide punkter til slike planer, disse punktene vil kunne inngå i en revisjon av den eksisterende planen. Naturlige samarbeidspartnere, i tillegg til politiet, vil være krisesenter, helsevesenet og andre organisasjoner som jobber med partnervold for å få innspill til revidering av den lokale handlingsplanen.

Mona Sjøli (H), varaordfører i Ørland