Viser til Tore Pettersens leserinnlegg i FF den 18. mai, der han også viser til sitt leserinnlegg fra 11 februar dette år.

Vi kan ha forståelse for den negative opplevelsen du viser til angående din godt voksne tante og synes det er bra at du sier i fra.

Vi politikere har over tid vært bekymret for utviklingen i den nasjonale eldreomsorgen, der vi har sett at tradisjonelle sykehjemsplasser har blitt betydelig redusert i antall. Samtidig har vi oppfattet at dette har vært en vanlig og anbefalt utvikling, der det er meningen at eldre personer skal bo hjemme så lenge som mulig, eller i ubemannede eller bemannede omsorgsboliger. En bor da per definisjon hjemme, men mottar støtte fra hjemmetjeneste eller bemanning etter det som er vurdert som individuelle behov.

En sykehjemsplass er i dag definert som et korttidstilbud en benytter ved sykdom og skader som regnes som midlertidige, eller når en er så syk at det blir vurdert at man ikke vil bli bedre og må ha sykehjemsplass livet ut. I det første tilfellet er det meningen at man etter et begrenset opphold flytter hjem igjen. Dette nye regimet kan stå i sterk kontrast til hvordan det var før i tiden der innbyggere bodde i lang tid på sykehjemmet.

Som sagt har dette vært en utvikling over hele landet og kommuner har opplevd at også nasjonale myndigheter har ønsket denne utviklingen, med diverse tiltak for å få bygget omsorgsboliger.

I en annen sak fikk vi nylig tall på stipulert behov i eldreomsorgen i årene fremover, den demografiske utviklingen, eller alders sammensettingen i kommunen, vil de neste 10 til 15 årene kreve en økning av budsjettene på opptil 70 millioner årlig. Pengene vil være en stor utfordring, men slik det ser ut nå blir det størst utfordring å rekruttere tilstrekkelig antall hender, med riktig kompetanse.

Vi er klar over utfordringen vi har innen helse og eldreomsorg og ser på hvordan vi skal bli i stand til å bedre tilbudet. Sannheten er at både gamle Bjugn og Ørland kommune drev på stramme budsjetter og slik er det også nå i Ørland kommune.

Når vi arbeidet med budsjettet for 2022 ønsket AP og SP sammen å styrke eldreomsorgen med 3,5 millioner for å få økt antall sykehjemsplasser, men ble frarådet dette av Kommunedirektøren. Kommunedirektøren ønsket å få utrede hva som ville gi størst effekt av en slik penge økning i eldreomsorgen. Vi er lovet at denne utredningen kommer til kommunestyret nå i juni og etter det vi forstår anbefaler man å øke antall sykehjemsplasser.

Vi tror likevel ikke dette løser alle utfordringer, fordi de fleste sykehjemsplassene pr i dag benyttes til langtidsopphold. En av følgene av økt levealder er at de som sliter med helsa gjerne har flere diagnoser eller lidelser og har omfattende pleiebehov. 7 nye sykehjemsplasser vil like vel bidra noe. Som du forstår har vi ikke bare utfordringer i dag, de vil bli større i årene som kommer og det krever at vi politikere tar utfordringen på alvor. Det gjør vi.

Samtidig innser vi at våre ansatte i helsesektoren gjør en stor innsats og yter tjenester som overgår de ressurser vi stiller til rådighet. Også for å ta vare på de trenger vi å løse våre utfordringer.

Finn Olav Odde og Ogne Undertun