Til kommunestyrerepresentantene i Indre Fosen kommune

Høring til strukturdebatt.

Vedrørende nedleggelse/ombygning ved Råkvåg aldersheim.

Vi i Stjørna Pensjonistforening er meget bekymret for våre pensjonister dersom kjøkkenet blir nedlagt og muligheten for å få mat på bopel blir borte. Dette gjelder også beboere ved aldersheimen.

I eldrereformen «Leve hele livet» er det slått fast at det er et mål at alle aldershjem og omsorgsboliger skal ha eget kjøkken, dette jobbes det med over hele landet utenom i Indre Fosen kommune.

Vi hører også rykter om at de eldre ikke skal få varm mat hver dag, dersom det har sin riktighet er det beklagelig hvordan de eldre i kommunen blir behandlet. Hvor skal hjemmesykepleien plasseres? Hvis den blir i Rissa, hva om en bruker fra Stjørna skulle falle og skade seg utendørs, og kanskje blir liggende en times tid før det kommer hjelp? Dette er ikke holdbart. Det er slett ikke alle som har naboer som kan varsle og hjelpe.

Her i Stjørna vil behovet for pleie og omsorg øke betraktelig de neste fem årene og da er det kanskje for sent å reversere dagens forslag til nedleggelse. I pensjonistforeninga har vi pr. i dag 54 medlemmer og av dem er 27 mellom åtti og nittifem år.

Hva med legekontoret? Hvis det legges ned, hva betyr det for økonomien i kommunen? Lokalene står der, og samfunnet vil tjene på at en lege kjører til Råkvåg, istedenfor at de pasientene som tilhører Råkvåg blir forflyttet til Rissa. Hvordan er regnestykket egentlig på dette? Er besparelsen så stor at det er vært å diskriminere de eldste skattebetalerne i kommunen. Vi ber dere, kommunestyrerepresentanter, om å stemme for at dagens drift av Råkvåg aldersheim må forbli som i dag.

Stjørna Pensjonistforening Inger Lisa Lillemo leder