Ørland Høyre markerte seg godt på Trøndelag Høyres fylkesårsmøte. Det ble levert flere resolusjonsforslag som ble tatt til etterretning. Deriblant innen forsvar og kjernekraft.

Kjernekraft er behørig presentert tidligere i Bjørn Glørstad sitt innlegg i F-F den 7. mars.

Når det kommer til forsvar så har dette sjeldent vært så aktuelt som akkurat nå. Krig i Europa, uroligheter i Midtøsten og global usikkerhet mellom Kina og USA for å nevne noen. Etterretningstjenestens årlige trusselvurdering (FOKUS) bekrefter dette. Etter flere år med nedskjæringer, fra (begge) styringspartiene, så ser man nå viktigheten av å ha ett solid og ikke minst robust forsvar.

Hvorfor henger forsvar og samferdsel så tett sammen? Jo militære styrker trenger forsyninger og de som har den beste infrastrukturen for å understøtte militære operasjoner stiller historisk sterkest i så henseende.

Sverige og Finnlands inntreden i NATO aktualiserer også behovet for alliert støtte ut over nasjonens grenser. Skal vi sikre ett sterkt og samlet NATO i nord, som inkluderer både Sverige og Finland, så må vi sette organisasjonen i stand til også å understøtte disse. I disse dager fokuseres det derfor mye på alliert støtte. Midt-Norge med sin basestruktur og forhåndslagre står sentralt i sikringen av nasjonen og understøttelse av alliert mottak.

I debatten så spør jeg meg ofte om hva som er vitsen med å utbedre ferdselsårene over til Sveige hvis man ikke er i stand til å sikre luftoverlegenhet ut i fra kampflybasen på Ørland?

En viktig premiss i så henseende er evnen til å sikre luftrommet slik at alliert mottak faktisk kan skje. For å få dette til så må forsyningsaksene til kanskje Norges viktigste base – Ørland kampflybase – sikres, der vi har både vår strategiske viktige ressurs F-35 kampfly og de nasjonale NASAMS luftvernresurser. Uten tilførsel av forsyninger, som våpen og drivstoff, så blir den operative evnen kraftig redusert.

Førstnevnte innkjøpt også for å sikre akkurat våre Sea Line Of Communications (SLOC) altså ferdselsårene til sjøs. Noe som militært sett vil være en klar premiss for alliert støtte uavhengig i hva pensjonerte oberster i innlandet vil måtte påstå. Her er nok dessverre det politiske miljøet forledet til å tro at aksen inn mot Sverige er det eneste saliggjørende.

Videre så må også kapasiteten til ilandføring av unsettingsstyrker sikres gjennom robuste havner og forsyningsakser i hele regionen. Det vil her være snak om store mengder tyngre utstyr for å understøtte slike operasjoner.

Høyre skal være det partiet som garanterer et sterkt norsk forsvar, og sørger for å tilføre forsvaret de nødvendige ressursene slik at vi er i stand til å ivareta både våre nasjonale forpliktelser om et troverdig forsvar og våre forpliktelser som alliansepartner i et sterkt NATO.

Dagens sivile infrastruktur er dessverre ikke tilpasset en slik tilspisset situasjon. Dette være seg beredskap innen vann, strøm, avløp og samferdsel. Samfunnet må derfor bidra til at Forsvaret blir satt i stand til å ivareta sin kjerne oppgave gjennom tilrettelegging av slik viktig infrastruktur.

Debatten har så langt vært alt for farget av lokalpolitikk. I kampen om samferdselskronene så har det blitt en kamp om å sikre sin veistubb. Ørland Høyre har derfor bidratt til at man hever blikket og ser regionen under ett.

Her der det viktig at tilgangen til og fra Fosen/Ørland videreføres og videreutvikles. Vi trenger derfor å få riktig og forhøyet fokus på veiaksen 710 og 720. Disse er særlig overbelastet på grunn av beslutningen om å etablere Ørland som nasjonens kampflybase og vi har svært mye tungtrafikk allerede i fredstid. Det bør også sees på å knytte Fosen med sine 25 000 innbyggere tettere til Trondheim.

Ørland Høyre er derfor meget fornøyd med å ha fått med aksen FV 710/720 i selve resolusjonsforslaget som sendes frem slik det nå foreligger.

Trøndelag Høyre ønsker et moderne og helhetlig totalforsvarskonsept tilpasset dages sikkerhetssituasjon. Dette sikres best gjennom gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret, Politiet og det sivile samfunn.

Både forsvarskommisjonen (2021) og totalberedskapskommisjonens (2023) arbeid bekrefter utfordringene vi står ovenfor, og tiden for handling er NÅ! Trøndelag Høyre må derfor stå samlet i ett felles løft for å revitalisere regionen.

Mona Sjøli, Trond Amundsveen og Eirik Lundemo, Ørland Høyre