12.april 2023 beordret statsråd Aasland om at Riksmekleren Mats Wilhelm Rugland skal mekle i Fosen-striden. Den utløsende årsak var daværende regjering Solberg hodeløse forhåndstiltredelse for utbygging av vindmøller på Fosen, på tross av flere klare advarsler. En strid som regjeringen Støre arvet men nekter å etterkomme en enstemmig og knusende dom i landets Høyesterett den 11.10.2021, HR-2021-1975-S.

Dommen innebærer at konsesjonen ble kjent ugyldig og et pågående menneskerettighetsbrudd var et faktum, og pågår fortsatt, 730 dager etter dommen. Det innebærer at regjeringen, i og med at de var partshjelper for eierne inklusiv de private eierne, ikke har noen som helst intensjon om å etterleve dommen og stanse driften av vindmøllene på Fosen.

I stedet beordret regjeringen Riksmekler Rugland til å mekle i striden. Det innebærer samtidig at riksmekleren, som institusjon, selv blir delansvarlig for det fortsatte menneskerettighetsbruddet. Og da blir det også et spørsmål om riksmeklerens troverdighet i de kommende lønnsoppgjørene.

Det er dessuten svært spesielt at den vinnende part i en høyesterettssak, blir tvunget til å gå inn i mekling med den tapende part, staten (regjering Støre) og den private utbygger om framtiden for reindrifta for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Slik situasjonen er, anbefales det at Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida avslutter meklingen, da det ikke er noe å mekle om.

Odd Oskarsen, Ap-medlem