Svar til Tore Pettersen

Når det. Gjelder din 97 år gamle tante, er det sånn at vi ikke kan gå inn i enkeltsaker, det vil være ett alvorlig brudd på taushetsplikten, og det tror jeg nok du vet.

Vi må også stole på at de som er ansatt i de forskjellige fagfeltene i kommunen gjør jobben sin, også de som vurderer om en person fyller kriteriene for en sykehjemsplass eller om hjemmetjeneste kan hjelpe denne personen i hjemmet sitt.

I Ørland kommune har det skjedd en stor omorganisering innenfor helse etter kommunesammenslåingen.

Det ble vedtatt at Fosen DMS, korttidsavdelingen, spesialisthelsetjenesten, helsestasjonen, helseadministrasjonen, mm. Skulle ligge på Brekstad. Geriatri, langtidsplasser ved sykehjem og avd. For heldøgns omsorg skulle være i Bjugn.

Vet at mange reagerer på at de gamle sykehjemsavdelingene på Brekstad (gamle rød og grønn avd.) er lagt ned, og erstattet med kontorer. Her holder team for psykiatri og rus til, kommunefysioterapi er her, og også kommunens helseadministrasjon er her. I henhold til vedtak som er gjort.

Korttidsavdelingen som var ved Bjugn helsesenter hadde 16 plasser. Denne ble flyttet og slått sammen med korttidsavdelingen på Brekstad, som hadde 12 plasser. I sammenligning med kommuner på vår størrelse, ble korttidsplassene satt til 16, som skulle være nok for en kommune på vår størrelse.

Så fikk kommunen spørsmål fra St. Olavs Hospital om å være vertskap for en dialyseavdeling her på Fosen. Da ble det fortgang i flytting av avdeling Indigo, som var gamle Ørlands langtidsavdeling, til Bjugn. Ved Indigo på Brekstad var det 20 plasser, ved Indigo i Bjugn er det 17 plasser. Ved Bjugn Helsesenter er det tilsammen 53 plasser ved alle avdelinger.

Korttidsavdeling Blå ble flyttet ned til gamle Indigos lokaler, og dialyseavdelingen ble ordnet der korttidsavdelingen lå.

Korttidsavdelingen har altså 16 plasser, med seng til rus/psykiatri, avlastningsplasser,osv.

Det er ett stort press ved denne avdelingen. Den skal ta imot pasienter til rehabilitering fra St. Olavs Hospital, som er utskrivningsklare derifra. Hvis kommunen ikke klarer å ta imot disse, vil det bli bøter, og det koster kommunen 5600 pr. pasient pr. døgn.

Ved korttidsavdelingen er det mange av beboerne som har vedtak om langtidsplass, og skal da overføres til avdeling ved Bjugn Helsesenter, der personer med fast sykehjemsplass skal være. Men der er det fullt, rett og slett ikke plass til flere beboere.

Men det er en avdeling i Bjugn som står tom, som har 7 plasser. Det jobbes med å få åpnet den, og en tror det er en snarlig løsning i sikte. Det vil avhjelpe situasjonen noe, men vi vil fremdeles ha for lite plasser. I følge en beregning gjort av SINTEF, vil vi i 2034 ha behov for 29 plasser mer enn det vi har i dag. Dette vet vi. Og vi trenger å bygge flere plasser i Bjugn.

Men økonomien i kommunen er stram, det er noe alle vet. Og det er mangel på kvalifisert helsefagarbeidere/sykepleiere som søker på utlyste jobber, det er likedan her som i resten av landet.

De ansatte, på alle nivå i helsetjenestene våre, gjør så godt de kan!

Så, for å gi deg svar på hva en kan forvente av eldreomsorgen i Ørland kommune, er dette svaret.

Men jeg vil legge til at det er veldig mye bra som skjer ved sykehjemmene. De er begge sertifiserte Livsgledesykehjem. Det er lagt opp til individuelle aktiviteter for de fleste, de har faste turdager, de har eget sangkor, det er endatil noen av beboerne som er elever ved kulturskolen. Og det er aktivitør både ved Bjugn Helsesenter og ved korttidsavdelingen på Brekstad.

Britt Eli Døsvik, kommunestyrerepresentant for Sp, leder utvalg helse og familie