FAU ved Mælan skole har sett på forslaget til innsparinger i Indre Fosen kommune. Vi ser da, utrolig nok, at ungdomsskolen er foreslått flyttet til Åsly. Dere kan ikke ha tatt hensyn til den lange avstanden fra Mælan skolekrets og til Åsly skole, og heller ikke tatt hensyn til tapte inntekter når neste generasjon ikke flytter tilbake til hjemkommunen. Vi vet at økt fraflytting er også en realitet, for den reiseveien som er foreslått vil for de fleste være helt utenkelig å påføre barna sine.

Bussruta i dag viser 70 min. for bussen til den videregående skolen, men hyppige forsinkelser viser at den reelle tida egentlig er lengre. Skolevei skal i tillegg regnes fra dør til dør, noe som fører til enda lengre tidsbruk til og fra skolen.

Når bussen i tillegg skal kjøre til utkantstrøkene der elevene bor, vil reisetida øke ytterligere. Resultatet blir at barn sitter minst 2,5 time på buss hver dag, noe som for oss foreldre er både utenkelig og uforsvarlig.

Området i Sør-Stjørna har de siste årene hatt tilflytting av mange unge par. Da Mælan skole ble åpnet i 2019 som 1-10 skole, følte mange nok trygghet til å velge å flytte hit. Det ser ut til at fødselstallene er i ferd med å snu, og med så mange unge par i etableringsfasen er økte fødselstall en sannsynlig videre utvikling.

Hvis ungdomsskolen blir nedlagt, vil vi miste all tilbakeflytting. Ingen unge vil flytte hit, når det ikke er et forsvarlig barnehage- og skoletilbud. Dette er jo det første tilflyttere vurderer og det viktigste tilbudet fastboende har. Forsvinner dette, risikerer vi fraflytting og ingen tilflytting. Når kommuneøkonomien er så stram som den er, vil økt fraflytting fra kommunen være avgjørende for kommunens framtid.

I vårt område er det mange foreldre som jobber i nabokommunene. Det er sentralt å bo midt på Fosen, men det er også lett å flytte herfra hvis det ikke legges til rette for familier å bo her.

Det er underlig at Indre Fosen ikke ser verdien av å ha midtpunktet for Fosen i sin kommune, med alle de mulighetene dette gir til bosetting, vekst og utvikling. I stedet vil området avfolkes, hvis ungdomsskolen legges ned. For å balansere budsjettet for innsparinger som er satt opp, må man derfor ta med lavere inntekter ved at neste generasjon ikke flytter tilbake, og at flere nåværende barnefamilier velger å flytte herfra. Og ja, det er helt reelt at foreldre ønsker å unngå at barna fra 12-13 år skal bruke 13-14 timer av fritida si pr. uke til å kjøre buss.

Alternativet til buss for videregående elever har vært å flytte på hybel, etter dårlig erfaring med lang reisevei. At 12-13 åringer skal flytte på hybel, er selvsagt helt utenkelig. Da blir løsningen heller at hele familien flytter, og sannsynligheten for at de vil flytte tilbake til kommunen når barna har blitt store, er liten.

Å legge ned ungdomsskolen på Mælan vil starte en ond sirkel som vil ende med avfolking av området. Dette vil gi lavere innbyggertall og dermed lavere inntekter kommunen. Ved å bevare Mælan skole som 1-10 skole, er det stor mulighet for at den gode utviklinga med at neste generasjon velger å flytte hjem, fortsetter.

Vi ser allerede at når noen har valgt å flytte hit, skapes det et miljø som trekker flere familier til Sør-Stjørna. Dette er en ønsket utvikling for oss som allerede bor her, og økt tilflytting burde også være ønskelig for hele Indre Fosen kommune.

Med vennlig hilsen

FAU ved Mælan skole, ved leder Eli M. Mælan og sekretær Anita Frandsen