Reguleringsplan for nevnte gang- og sykkelvei ble vedtatt i 2015. Mange år har gått siden den gang, men svært lite har skjedd for å ivareta de myke trafikanter som ferdes på denne strekningen. Trafikken øker og nye etableringer og utvidelser på Uthaug medfører økt behov for varetransport, ofte med store trailere. For ei tid tilbake ble det startet med legging av vannledning, kloakkrør og fiber langs hovedveien fra Ulriksborg og i retning Rønne. Fint at en her gjennomfører flere tiltak samtidig, det vil være besparende. Strekningen der dette skjer er mellom en og en og en halv kilometer og den legges hovedsakelig der gang- og sykkelveien er innregulert. Dette er mer enn en tredel av den totale strekningen som mangler gang- og sykkelvei mellom Uthaug og Brekstad. På denne bakgrunn er det rart at det ikke samtidig legges til rette for at gang- og sykkelvei kan etableres i ettertid. Hvorfor legges det ikke duk og fylles med stein/pukkfylling på toppen slik at det er klargjort for framtidig fullføring? Dette ble gjort på den delen av gang- og sykkelveien da tilsvarende arbeid ble utført for ca 10 år siden. Da var de framsynt og så fornuften med å være mer framtidsrettet enn det ser ut som dagens ansvarlige er.

På denne bakgrunn stiller jeg spørsmål til noen av de politisk ansvarlige som en ut fra forventninger og tidligere utsagn burde være opptatt av dette spørsmålet. I Fosna-Folket 23 august 2019 står en artikkel der 4 lokale AP-politikere er avbildet og gir valgløfter. Ogne Undertun har følgende uttalelse: « Uthaug må ikke glemmes. Vi er nødt til å få på plass en gang- og sykkelvei hit slik at forbigåing av bygda ikke blir en verkebyll i den nye kommunen.» To av de andre lokale politikerne har sin daglige arbeidsvei langs denne strekningen. Hva har Undertun og AP gjort for å fremme denne saken og hva vil de nå bidra med slik at det i alle fall duk og steindekke kan legges når grunnlagsarbeidet allikevel utføres?

Ørland kommune har egen samferdselskoordinator. Han var delaktig i at det ble en god løsning i forbindelse med ny gang- og sykkelvei fra Skiftkrokan til Skankegrenda på Opphaug. Hva har han gjort og hva vil han gjøre for at gang- og sykkelveien til Uthaug også kan få en viss framdrift når mulighetene nå er til stede?

Tidligere trafikksikkerhetsutvalg har mange ganger påpekt behov for sikring av denne strekningen med egen gang- og sykkelvei. Dagens trafikksikkerhetsutvalg er det samme som planutvalget som er et styrende organ for planlegging og gjennomføring av store tiltak som dette. Hvorfor har ikke de planlagt inn forberedelsene til gang- og sykkelvei langs strekningen der det nå legges nytt vann og kloakksystem system der gang- og sykkelveien i all hovedsak skal ligge? Grunnlagsinvesteringene gjøres nå og utgifter til vann- og kloakkarbeidet dekkes inn av vann- og kloakkavgiftene innbyggerne betaler. Da synes det svært ulogisk og fordyrende at en i neste runde må grave bort og erstatte toppsjiktet av dette grøftearbeidet med stein og pukkmasser som nå kan legges samtidig som arbeidet er i gang.

Arnstein Mikkelhaug Uthaug