Torsdag skal kommunestyret i Åfjord ta stilling til kommunens fremtidige skole- og barnehagestruktur. Dette har vært en lang prosess som har vært nøye utredet. Allerede i 2020 startet Åfjord kommune prosessen med kartlegging og høring om barnehage – og skolestruktur i kommunen. Det har etter dette vært åpne høringsrunder, flere foreldremøter, åpne folkemøter og i tillegg har kommunen engasjert KS Konsulent for å analysere skole- og barnehagestrukturen i kommunen. KS Konsulent har gjennom dokumentstudier, økonomianalyse og kvalitative intervjuer kommet med en detaljert sluttrapport etter gjennomført oppdrag. Etter publikasjon av rapporten har det igjen vært høringsrunder, foreldre- og folkemøter hvor administrasjon og politikere har vært representert.

I sluttrapporten konkluderer KS Konsulent med følgende vedrørende skolestrukturen i gamle Roan kommune:

«Barnehage- og skoletilbudet i tidligere Roan kommune samles i et felles oppvekstsenter med en anbefalt plassering innenfor tidligere Brandsfjord skolekrets, og ved eller i geografisk nærhet til fylkesvei 715.»

Administrasjonen i kommunen ved rådmann har videre kommet med et saksfremlegg hvor han støtter KS Konsulent sin konklusjon. Etter dette har saken blitt behandlet av «utvalg helse og oppvekst», og også der ble det flertall for rådmannens innstilling.

KS konsulent og administrasjonen i kommunen er tydelige på hva som er det beste alternativet til skolestrukturen i gamle Roan kommune, det er en samlokalisering av eksisterende skoler i Brandsfjordområdet. I dag sokner knapt 67 prosent (60 elever) av barna i skolepliktig alder til Brandsfjord skolekrets og 33 prosent (30 elever) til Sør-Roan skolekrets. Fra høsten er det 12 skolestartere på Brandsfjord, det er 2 på Sør-Roan.

Det er mange årsaker til at også vi støtter denne konklusjonen. For det første er det ingen tvil om at det vil være betydelig enklere å rekruttere gode pedagoger til en skole med en viss størrelse og fagmiljø med sentral beliggenhet i forhold til Osen, Vik-Bessaker og Åfjord. Sektorsjef Dypaune har ytret bekymring for rekrutteringen av pedagoger til en liten skole på Roan. Videre er det viktig for elevene å bli en del av et større fellesskap, allerede i dag er det foreldre fra Sør-Roan skolekrets som velger å sende barna sine til Brandsfjord av den grunn.

Brandsfjord skole ligger godt geografisk plassert mellom de ulike grendene i kommunen og må kunne sies å være et geografisk knutepunkt i gamle Roan kommune. Dette er også viktig med tanke på videre transport/reise til fritidsaktiviteter barna deltar på. De fleste drar til Åfjord eller Osen for å delta på slike. Lokalisering av en skole på Roan vil føre til ekstra reisevei ved deltakelse på fritidsaktiviteter.

Videre er Brandsfjordområdet også sentralt med tanke på hvor folk jobber og bor i kommunen. Det er spredt næringsliv i hele gamle Roan kommune, men nå satser Nord-Fosen Utvikling på helhetlig nærings – og stedsutvikling for Nord-Fosen med utgangspunkt i Bessaker. Dette viser at det satses på området noe som mest sannsynlig kommer til å føre med seg økt tilflytting og enda fler barn som sokner til Brandsfjord skolekrets.

Det har fra KrF blitt framsatt forslag om bygge en ny skole på Roan, så splitte barna i Brandsfjord skolekrets, med å sende noen til Roan, noen til Åset og noen til Osen kommune. Dette er en skremmende tanke for oss foreldre. Det er bare seks år siden Vik-Bessaker skole ble nedlagt. Å utsette disse barna for nok en skolenedleggelse og splitte dem fra sine venner, er langt fra barnets beste, og de utfordringene ved dagens skolestruktur som er belyst i rapporten blir ikke løst ved å bygge en ny skole på Roan, fordi geografi spiller en rolle med tanke på rekruttering og skolevalg. Videre vil det være en skremmende tanke for foreldrene å skulle måtte sende en skolestarter inntil 12 mil i buss hver dag.

Man kan ikke bygge en ny skole der minoriteten av barna bor, og hvorfor skulle Åfjord kommune bruke ressurser på en analyse hvis den ikke er tungtveiende i en så viktig sak.

Avslutningsvis ønsker vi nok en gang å konkludere med at vi ønsker at Åfjord kommunestyre skal lytte til KS Konsulent, rådmann, utvalg for helse og oppvekst samt fagmiljøene og bygge én felles skole for hele gamle Roan kommune i nærheten av dagens Brandsfjord skole.

Situasjonen er nøye utredet, og vi håper at politikerne ikke velger å utsette saken. Vi trenger en avgjørelse nå, og vi mener at vi med en felles skole for hele gamle Roan kommune vil få en felles arena for samhold, kulturaktiviteter, hyggekvelder og fritidsaktiviteter og skape et større samhold i gamle Roan kommune. Sammen kan vi bygge «Fosens beste skole» med et robust fagmiljø, samhold, vennskap og optimisme – geografisk sentralt plassert i regionen.

Foreldre til barn ved Brandsfjord skole høsten 2022

Arne-Johan Nikolaisen, Markus Måsvær, Marte Constance Olsen, Rune Groven Strøm, Susanne Strudshavn Strøm, Hilde Oldertrøen, Silje Sneve Øverdal, Håvard Sandhals, Ingeborg Hopstad, Lisbeth Alice Herfjord, Kai Tore Herfjord, Erland Harsvik, Siri Terese Aamodt, Marte Øverdal, Kenneth Grøtting, Cecilie Solli, Frank Solli, Alice Nerdal Forfot, Kamilla Marita Bye, Lasse Volvik, Veronika Eian Hauknes, Ida Basmo Pettersen, Ola Dahle, Gerda van der Wal, Anno van der Wal, Heidi Aspeggen, Sigurd Aspeggen, Gisle Brattgjerd, Kjetil Viken, Sigrun Nerdal, Trygve Stener Hepsø, Hanne Nilsdotter Hårstad. Rose-Kristin Paltoft og Roger Gjessing