Tema for tre meningsmålinger det siste halve året, har vært om vi bør splitte opp Ørland kommune, hvilken tillit befolkningen har til lokaldemokratiet, hvordan befolkningen opplever tjenestene, hvilket parti de vil stemme ved neste kommunevalg, hvor engasjert folket er i samfunnsdebatten, og om de kvier seg for å si sine meninger.

Den siste meningsmålingen (utført av Infact på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen) viser at innbyggere fra tidligere Bjugn og Ørland har svart ganske ulikt på spørsmålet om å splitte kommunen. Fra gamle Ørland var svaret et klart NEI, med 73% for å beholde mot 14 % for å splitte, mens i gamle Bjugn er det et flertall for å splitte kommunen, med 45 % mot 43%. Ca. 12 % av innbyggerne i begge kommuner hadde ikke gjort seg opp en mening om spørsmålet.

I perioden fra første meningsmåling (utført av Norfakta på oppdrag fra Fosna-Folket) til siste har det vært framlagt en hel del fakta om kommunens disposisjoner, bl.a. investeringer, eiendomsskatt, gjeld og markedsføring som sannsynligvis har vært med å påvirke folkeopinionen. Det vi ser, er at langt flere har gjort seg opp en mening i spørsmålet, slik at gruppen «vet ikke» er nærmest halvert.

Vi ser at ørlendingenes holdninger til å beholde kommunen som den er, har styrket seg med 3% siden første måling. Ørlendingene som ble spurt i andre måling var ikke like bestemt, ettersom det da bare var 54 % som ville beholde kommunen samlet, mot 30% som ville splitte. For ørlendingene har altså ikke holdningen til kommunen endret seg vesentlig, med unntak av at 6 % flere har gjort seg opp en mening om spørsmålet.

Om vi ser på bjugningene sine holdninger, så har de endret seg fra at det var et flertall for å beholde kommunen samlet, med 54% mot 27% i høst, til at det nå er flertall for å splitte kommunen, med 45% mot 43%,  ved den siste meningsmålingen (utført av Infact på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen). Her har det skjedd en drastisk endring hvor hele 18% flere ønsker å splitte kommunen.

I de to siste undersøkelsene ble det også spurt om respondentens tillit til lokaldemokratiet er lokaldemokratiet er styrket eller svekket etter sammenslåingen. Også her er det ganske store forskjeller. Mens andelen ørlendinger som mener at «tilliten er svekket» har gått fra 50% i september til 38% i januar, er tallene 66% og 58% for bjugningene. Selv om vi kan se dette som at tilliten er bedret for begge grupper fra september til januar, er det klart flere ørlendinger som opplever bedret tillit. Bjugningene har altså en langt lavere tillit til lokaldemokratiet enn ørlendingene har. Samlet sett er det drastisk at nesten halvparten med et snitt på 48% av Ørland kommunes befolkning opplever en svekket tillit til lokaldemokratiet

I den siste meningsmålingen ble respondentene også spurt om de kvier seg for å delta i samfunnsdebatten. Også her er det klare forskjeller mellom de tidligere kommunene. Mens 25% av ørlendingene svarer ja, er det hele 35% av bjugningene som svarer at de kvier seg for å delta i samfunnsdebatten. Like i etterkant av meningsmålingen tilspisset debattklimaet seg både i lokalavisa og på sosiale medier, og det er ikke utenkelig at det ville ført til et enda dårligere resultat om meningsmålingen hadde kommet ei uke seinere.  Aller verst er det for kvinner, særlig de mellom 30 og 64 år, og de som stemmer på AP, SP og MDG. Denne befolkningsgruppen er overrepresentert i jobbene i offentlig sektor.

Det har vært hevdet at all informasjon og dokumentasjon som har vært lagt fram det siste halve året har vært egnet til å skape splid og utvide motsetninger mellom innbyggerne i nye Ørland kommune. Dette bekreftes ikke av tallene. I stedet er det helt klart at det har bidratt til at langt flere har gjort seg opp en mening i spørsmålet om mulig oppsplitting. Videre er det over 11% færre som sier at de har svekket tillit til lokaldemokratiet, og det kan tenkes at etterhvert som politikerne kommer på banen og deltar i diskusjonen, og at debattene trekkes ut i det offentlige rom, så resulterer det i at folket opplever en mindre svekket tillit.

Debatten har tvunget fram en større frihet til å ytre seg, for både menige velgere og politikere, og temaet «ytringsrom» er satt på dagsordenen, både i media, og fra talerstolen i kommunestyret. Debattklimaet har spisset seg til. Mange av dem som ønsker å beholde kommunen gir uttrykk for at det er altfor mye informasjon som legges frem, at man er lei av fakta fra SSB, og at man ikke ønsker mer protokoller fra møter. Likevel blir lite eller ingenting av påstander som publiseres tilbakevist som feil eller mangelfullt. Flere avsløringer har ført til oppklaringer og opplysende debatter, som noen setter pris på, mens andre mener det skaper splid.

Partioppslutningen viser at de to regjeringspartiene har mistet mye støtte. Ap fikk i denne meningsmålingen en oppslutning på 20,5%, tilbake 6,8% sammenlignet med hvordan innbyggerne stemte ved stortingsvalget i høst, og med 10,3% i forhold til med kommunevalget 2019, mens Sp med oppslutning på 15,8%, gikk tilbake 8,5% sammenlignet med valgresultatet i høst, og med hele 12, 6% i forhold til kommunevalget i 2019.

Betyr dette at penn og tastatur kan få hvile? Dessverre, nei. Fremdeles er det slik at noen grupper utpeker seg ved å kvie seg sterkt for å delta i den offentlige samtalen: Dette gjelder særlig kvinnelige bjugninger mellom 30 og 64 år som jobber i offentlig sektor.

Når også disse tør å delta i det offentlige ordskiftet på linje med mannlige ørlendinger som stemmer Høyre, kan vi legge denne debatten død. Men ikke før.