Det har blitt en velutviklet uvane for topper i laksenæringa å forsøke å normalisere høy dødelighet i fiskeoppdrett, ved bevisst feil bruk av tall om dødelighet i tradisjonelle norske husdyrproduksjoner. Sist ute var sjefen i Sjømat Norge i Dagsnytt18 og Mowi direktør, Øyvind Oaland gjentok det samme i denne avisen noen dager etterpå. Her hevder Oaland blant annet at dødeligheten for laks i norske anlegg var 17 prosent.

I landbruket samler vi data om dødelighet i hele dyrets livsløp; fra fødsel til dyret skal slaktes, i tillegg dokumenteres dødfødsler. Naturlig nok er det i første fase av livet dyra er mest sårbare, og dødeligheten er høyest. Laksenæringa sammenligner konsekvent dødeligheten i siste del av fiskens liv, sjøfasen, der fisken burde være på sitt mest robuste, med dødeligheten i hele livsløpet til husdyrene. I tilsvarende produksjonsfase, for eksempel slaktegrisfasen i svineproduksjon er dødeligheten 1,5 %.

Hvis laksenæringen hadde gjort som landbruket og dokumentert hele livssyklusen til fisken blir det tydelig hvor stor forskjellen er. Ifølge den nyeste Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet, døde det 38 millioner smolt (ungfisk) i 2022. Hadde lakseoppdretterne inkludert disse 38 millionene og i tillegg lagt til den svært høye dødeligheten hos rensefisken som brukes, så kan man eventuelt sammenligne dødelighet mellom husdyr og oppdrettslaks. Men da er ikke dødeligheten lenger «bare» 17 % i laksenæringen.

Det er ikke bare bruken av dødelighetstall som er forskjellig i landbruket og laksenæringen. I husdyrproduksjonene har vi tall fordi næringa selv for mange tiår siden tok initiativ til å opprette felles systemer for innsamling av data. Data som deles åpent med alle som er interessert. Fra oppdrettsnæringa er det tilgjengelig noe data fordi det er et myndighetskrav.

Ifølge Fiskehelserapporten var det flere anlegg med 80 % dødelighet. Hadde man funnet tilsvarende tall i et norsk gårdsbruk ville det utvilsom medført oppfølging fra både næring og myndigheter, og i mange tilfeller varig avvikling av drifta. I oppdrettsnæringa virker situasjonen å være en annen.

Hvilke ambisjoner laksenæringa selv har for dyrevelferd, åpenhet og redelig kommunikasjon må den selv finne ut av. Men det må bli slutt på misbruk av data fra andre næringer for å bortforklare dødeligheten til oppdrettslaksen.

Ola Nafstad, fagdirektør Animalia