Vi trodde det nå var slutt på snarveier i politisk saksbehandling i Indre Fosen Kommune. Men dessverre så har vi den siste måneden opplevd at dette fortsatt tillates. Med snarveier mener vi at saker presses igjennom uten å følge god praksis, regelverket eller kravene om åpenhet og innsyn. Posisjonen kan bruke sin flertallsmakt for å godkjenne slike snarveier i ettertid. Det er lovlig innenfor visse rammer, men denne makten kan fort misbrukes og gå på bekostning av åpenheten og demokratiet.

Denne praksisen har vi dessverre opplevd nok av i Indre Fosen. Spesielt for noen år siden da viktige prestisjeprosjekter tilsynelatende måtte gjennomføres. Viktige fakta, kritiske vurderinger og åpenhet ble ofte tilsidesatt og det førte til vedtak som har påført innbyggerne og skattebetalerne unødvendige store kostnader. Vi har jobbet hardt for å sette denne problematikken på dagsorden, og for å få slutt på denne uskikken. Det har vi delvis lyktes med, men kommunen vil måtte slite med skadevirkningene av det som er gjort i mange år framover. Derfor er det skuffende at vi nå på nytt opplever dette i en ny sak.

Gjennom flere år har kommunen arbeidet med en ny felles overordnet samfunns- og arealplan for den nye kommunen. Dette er en viktig plan som skal gi overordnede retningslinjene for hvordan kommunens tjenestetilbud, næringsliv og bosetning skal organiseres og struktureres de kommende 10-årene. Kommunestyret har ikke bevilget tilstrekkelig med midler til planarbeidet og dermed har det tatt lengre tid enn forutsatt.

Selv om det ikke er gjort noen vedtak om tidsplan eller ferdigstillingsfrist for denne planen, så ble formannskapet innkalt til ekstraordinært hastemøte om dette den 16. mars og ekstraordinært kommunestyremøte den 13. april. Begrunnelsen var at dette var nødvendig for å klare å få planen vedtatt før valget. Innkallingen til kommunestyret kom i påskeuka og dermed ble det kun to arbeidsdager for representantene å ordne seg fritak fra jobb. Mange klarte ikke det og vi fikk et noe redusert og reservespekket kommunestyre som gjennomførte møtet.

I denne saken har kravene som stilles til offentliggjøring ikke blitt godt nok ivaretatt. Vi mener dette er i strid med gjeldende regelverk. Det er dårlig forvaltningspraksis og misbruk av retningslinjene for hastebehandling og ekstraordinære møter.

Vi er enige i at planarbeidet har tatt for lang tid, men det rettferdiggjør ikke at resten av prosessen skal haste-behandles på tvers av normal forvaltningspraksis og på bekostning av kvaliteten i planarbeidet. Det er helt på det rene at posisjonspartiene her har en politisk agenda for å få dette vedtatt før valget. Ligger det skjulte motiver bak?

Alene er ikke dette verdens viktigste sak, men når dette får gjenta seg er det fare på ferde. Planarbeidet vil bli stadig viktigere for å sikre at kommunen ikke blir styrt av tilfeldige enkeltvedtak. Da risikerer vi ulik og urettferdig behandling både overfor kommunens innbyggere og næringsliv.

Denne saken viser mer enn noen gang at det fortsatt er behov for KommuneLista i kommunestyret i Indre Fosen. Noen må ha fokus på at ryddighet i kommunens saksbehandling blir prioritert for å sikre demokrati, rettferdighet og offentlig innsyn i forvaltningen av felleskapets midler.

Ivar Rostad, KommuneLista