Utvikling i oppdrettsnæringa må føre til lokal verdiskaping, drive uten å skade miljøet, og skje på naturens premisser. Det er langt igjen dit.

Søknader om lokalisering av torskeoppdrett blir stadig mer populært langs kysten, og fylkeskommunen har nå fått inn søknader fra selskapet Trøndelag Torsk AS, om å få etablere oppdrettsanlegg for torsk i Rørvika og ved Frengsåsen i Indre Fosen kommune. Vi håper kommunen nå er klar over hvilke konsekvenser dette kan ha for lokale torskestammer, annet liv i havet, artsmangfoldet, miljø og klima og bolyst. Anbefalingen fra Havforskningsinstituttet er tydelig - Man bør ikke gå fort frem med storskala torskeoppdrett ettersom den ville kysttorsken er sårbar og svekket fra før.

Kysttorsken er truet

En rapport fra Havforskningsinstituttet viser at kysttorsken er truet og at torskeoppdrett kan være katastrofalt.

Oppdrettstorsk gyter i merdene, og som Trøndelag Torsk anerkjenner i sin søknad, kan dette føre til at fiskeeggene lekker ut, og at oppdrettstorsken vokser opp i det fri.

Det er en kjent sak at fisken kan rømme, og ifølge havforskningsinstituttet kan torsken bli svekket hvis det kommer rømt torsk ut i fjordene våre. Dette kan føre til innblanding av gener som fører til endret og svekket fysiologi og reproduksjon. Den rømte torsken kan spre sykdom til villfisk, eller påvirke økosystemene for eksempel ved konkurranse om beiteområder.

Truer fjordene våre

Oppdrettsnæringen er en risikosport i møte med den globale klima- og miljøkrisa, da behov for mer fiskefôr legger et stort press på få ressurser og utsatte landområder. Fjorden blir forurenset når store deler av fiskefôret forsvinner ned gjennom merdene og legger seg som slam og søppel på bunnen av fjorden. I tillegg er dette en næring som fører til enorme utslipp fra transport.

Trøndelag Torsk påpeker i sin søknad at etablering av et slikt oppdrettsanlegg har konsekvenser i form av utslipp, og de sier at oppdrett i åpne merder i sjø medfører utslipp av organisk materiale, næringssalter og kjemikalier fra driften av anlegget.

Ta vare på artsmangfoldet

Oppdrettsanlegg er en trussel for arts- og naturmangfoldet langs Trøndelagskysten, og det har tidligere vært påvist negative effekter på arter innen fisk og fugl ved slike anlegg. Ifølge Miljødirektoratet kan støy og arealbeslag påvirke sjøfuglene, og utslipp av fôrrester, ekskrementer fra fisken, kobber fra impregnerte nøter og andre kjemikalier har negativ effekt på det marine miljøet. Vi kan ikke se at det foreligger gode nok konsekvensutredninger for påvirkning av arts- og naturmangfoldet i denne søknaden.

Vi viser til Naturmangfoldsloven § 9. (føre-var-prinsippet) om at - Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet …».

Bolyst og identitet

Rørvika og Frengsåsen er fantastiske områder for fastboende, hyttefolk og turister. Her finnes vakre svaberg, fine badeplasser og rekreasjonsmuligheter som vil betydelig forringes med et oppdrettsanlegg som nærmeste nabo. Inngrepsfrie områder langs kysten begynner å bli en mangelvare, og Indre Fosen SV verdsetter slike områder.

Den rene og rike fjorden med sitt artsmangfold, rekreasjonsmuligheter, farled og vakre naturlandskap har stor verdi for kommunens identitet, bolyst, folkehelse, fiske og friluftsliv.

Vi ber Indre Fosen kommune tenke på bærekraft og langsiktighet framfor kortsiktig profitt. La dette være en strategi for å være en attraktiv kommune i arbeidet med å rekruttere og beholde innbyggere. Ta vare på fjorden, og på kvaliteten på friluftsområdene våre. Vi vil være en kommune med tilgang på kysten, og en kommune som tar miljø- og klimasmarte valg. Vi vil være en kommune som tiltrekker seg folk.

Havbruk og næring

Norge har store muligheter for industriell satsing i havbruket, men havet må holdes rent om vi vil skape varige verdier. Vi må stille strengere krav til oppdrettsnæringen.

Vi mener det ikke skal gi konsesjon til oppdrettsanlegg for torsk ved Rørvika og Frengsåsen, og vi håper Indre Fosen kommune vil gi sterke signaler til fylkeskommunen om dette.

Før Indre Fosen SV kan stille seg positiv til oppdrettsnæringa, må næringa beskytte vill fisk, bli med på det grønne skiftet, og utvikling må skje på naturens premisser.

På vegne av Indre Fosen SV

Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg og Ida Husby