For budsjettet 2024 vedtok flertallet å gjennomføre helårsåpen barnehage i tråd med behov som blant annet kom skriftlig fra Forsvaret. Dette for å kunne ivareta og gjennomføre behovet for økt aktivitet blant forsvarets ansatte på bakgrunn av den geopolitiske situasjonen.

Etter at dette ble vedtatt med en kostnadsvurdering på 800 000,- gikk det deretter ut på høring.

Som nestleder i utvalget for oppvekst og utdanning fulgte jeg opp dette under høringsprosessen. Personlig var jeg under den oppfatning at dette var et godt vedtak, helt til jeg faktisk var ute blant våre velgere og lyttet. For det var å lytte samtlige av partiene i kommunen sa at vi skulle gjøre under valgkampen. Det har vi dessverre ikke gjort godt nok her, noe jeg selv også tar selvkritikk for.

Realiteten er noe mer sammensatt enn at et praktisk behov for helårsåpen barnehage skal dekkes. For ja- behovet er der, men ikke til enhver pris. Etter å ha snakket med enhetsledere, ansatte og foreldre om dette vedtaket, er det gjennomgående fire tema som går igjen.

Det første er økonomi. Det er vanskelig å skape forståelse for hvorfor dette skal gjennomføres i en tid med høy rente, høy inflasjon og høy prisvekst.

Hvis vi ser på logistikken, er det for mye usikkerhet knyttet til gjennomføringen av dette i praksis. Dette relatert til plan for gjennomgang av brannrutiner på de aktuelle barnehagene, plan for opplæring og flytting av utstyr for de barna som har behov for det og muligheten for å stifte bekjentskap på tvers av barnehagene blant ansatte og barn. I tillegg har vi det faktum at hvilken barnehage som skal holdes åpen, først blir vedtatt basert på antall søkere. Og sist, hva er planen for familier som har barn i sentrumsnære barnehager uten tilgang på bil?

Et trede tema som går igjen er trygghet for barna. Det har vært for lite tid til dialog mellom ansatte og foreldre i forhold til hva dette faktisk vil bety for barna, som igjen skaper usikkerhet for hvordan barnas hverdag i de aktuelle barnehagene vil være. Barn er svært tilpasningsdyktig, men trygghet skapes gjennom rammer og forutsigbarhet.

Det er heller ikke tatt høyde for SFO i dette vedtaket. Så foreldre med barn i barnehagealder og barn på SFO kan få noen utfordringer med å benytte seg av dette tilbudet, ettersom SFO holder stengt som planlagt i de aktuelle ukene.

Når dette er sagt finnes det mange positive elementer med helårsåpen barnehage i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Ved å gjennomføre et slikt vedtak skaper man blant annet en større fleksibilitet for ansatte i kommunen som igjen kan øke bolyst, og Forsvaret får sikret behovet for økt aktivitet.

Men ikke til enhver pris. For slik som vedtaket står nå, er det alt for mange usikre elementer til å gjennomføre dette på best mulig måte. Enda.

Venstre mener derfor at dette vedtaket burde utsettes til budsjettet for 2025. Kommunen burde sette ned en prosjektgruppe som jobber sammen med barnehagene og SFO for å finne ut hvordan dette kan gjennomføres på best mulig måte i praksis.

Ole Petter Grøntvedt, Ørland Venstre