I forbindelse med innbygger initiativet fra Stoksund rundt vedtaket om på flytte ungdomstrinnet fra Stoksund til Åset, ønsker Åfjord Venstre å gi følgende uttalelse.

Vi støtter initiativet med følgende begrunnelse;

- Et så massivt lokalengasjement må høres og tas alvorlig av kommunestyret.

- Det foreligger forslag om fleksible alternative løsninger for faglig og sosialt samarbeid mellom skolene i kommunen. Forslaget representerer en form for nytenking som Åfjord Venstre ser på som veldig spennende.

- Elevkapasiteten på Åset skole er allerede en utfordring, og vi mener eksisterende, forholdsvis ny byggningsmasse i Stoksund må utnyttes.

- Elevtall vil variere fra år til år på alle våre skoler. Det er for eksempel over 20 elever i årets 3.klasse i Stoksund, som skal over i ungdomsskole om 4,5 år. Da blir det kortsiktig å avvikle et ungdomstrinn uten å se på flere løsninger. Tilflytting, flyktningebosetning og stedlig tilvekst er mer forutsigbart dersom vi har et godt skoletilbud.

- Vi må ha en mer helhetlig tenking rundt undervisning på ungdomskoletrinnet, som inkluderer alle ungdommer i kommunen.

- I forslaget til kommuneplanens samfunnsdel betegnes Stoksund som "sted med senterfunksjon og knutepunkt". Skolen har en viktig funksjon i forbindelse med bolyst og stedsattraktivitet, rekruttering av kompetanse, opprettholdelse og utvikling av næringslivet og videre utvikling av Stoksundsområde, som et av flere kystsenter i kommunen.

Dette handler om framtida til Stoksundsområdet. Skolefaglige forskninsrapporter må sees i en større sammenheng når avgjørelser skal tas. Vi håper at resten av kommunestyret også støtter initiativet.

Hilsen Styret i Åfjord Venstre